Å hindre hydrokarbonlekkasjer er en av de viktigste forutsetningene for å bevare sikkerheten i petroleumsindustrien. Derfor er også "containment" ofte definert som en egen barriere, som strekker seg gjennom hele den hydrokarbonførende kjeden. Ivaretakelsen av denne barrieren har flere grenseflater, både fysiske, organisatoriske og operasjonelle, som involverer ulike fagområder, systemer og standarder.

Krav om kontinuerlig forbedring
De involverte selskapene skal kjenne tilstanden til utstyret sitt både enkeltvis og samlet og jobbe kontinuerlig for å redusere risiko. I tillegg skal det også jobbes kontinuerlig for å identifisere de prosessene, aktivitetene og produktene der det er behov for forbedring, og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. 

Bransjepraksis og standarder
Det vil være ulik tilnærming til hvordan man håndterer dette hos de ulike aktørene. Petroleumsforskriftene referer til flere standarder som skal ivareta et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Det er like fullt selskapenes ansvar å sikre at deres systemer opereres og vedlikeholdes slik at integriteten ivaretas gjennom hele levetiden. Styringen av dette vil variere fra aktør til aktør. Denne rapporten tar utgangspunkt i bransjepraksis og standarder.

Fra brønnhode til innretning
Rapporten gir en overordnet systembeskrivelse av den hydrokarbonførende kjeden fra brønnhode til innretning med beskrivelse av relevante grensesnitt, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle samt relevante fagmiljøer. På selve innretningen er omfanget avgrenset til nødavstengningsventil på stigerør.

Følgende hovedemner blir belyst:

  • relevante standarder i kjeden
  • risiko (sikkerhet, helse, miljø og økonomisk)
  • kjente feilmoder i hele kjeden
  • pålitelighet og robusthet for systemene
  • designkriterier med størst effekt på risiko for lekkasje
  • relevante utviklingstrekk i integritetsstyringen historisk
  • vedlikehold (inspeksjon, overvåking, utskiftning)
  • tilgjengelig teknologi knyttet til tilstandsovervåking