Møteserien med operatørselskapene ble gjennomført i perioden fra juni 2020 til januar 2021.

Operatørselskapene som deltok, ga en beskrivelse av selskapets sikringsnivå og tilnærming til håndtering av sikringsrisiko. Følgende tema ble belyst:

  • organisering, roller og kompetanse
  • ledelsesforankring og sikringskultur
  • styring av sikringsrisiko (styrende dokumenter, analyser og planverk)
  • system for barrierestyring (sikringstiltak, krav til ytelse og system for verifikasjon)
  • identifiserte utfordringer og fokusområder
  • sikringsutfordringer knyttet til digitaliseringsinitiativ

Utvikling innenfor sikring i petroleumssektoren

Petroleumstilsynet (Ptil) har siden tilsvarende møteserie i 2014 sett en utvikling innenfor sikringsfaget. Ledelsesforankring, utvikling av metoder og verktøy, sammen med økt forståelse, kunnskap og kompetanse, har gitt resultater. Modenhetsnivået innenfor sikring har økt.

Effekten av læring etter hendelser, deling av informasjon, utvikling av samarbeidsarenaer, operatørselskapenes egne aktiviteter og Ptils aktiviteter (revisjoner, tilsyn, treninger, øvelser, seminarer mv.) har bidratt til å gi sikringsfaget nødvendig oppmerksomhet

Samtidig viser våre tilsynsaktiviteter at det fremdeles er utfordringer når det gjelder identifisering, styring og håndtering av sikringsrisiko.

Samarbeid

Ivaretakelse av et godt sikringsnivå i norsk petroleumsvirksomhet innebærer utstrakt samarbeid med alle relevante offentlige og private virksomheter. Vi vil spesielt nevne operatørselskapenes samarbeid innen sikring i forsyningskjeden, herunder sikring på forsyningsbaser og helikopterterminaler.

Operatørselskapene har over en lengre periode prioritert dette arbeidet. Gjennom bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass har metoder, verktøy, prinsipper, avtaler, retningslinjer mv. vært gjenstand for kontinuerlig oppdatering og forbedring.

Ledelsesansvar og involvering

Sikringsarbeidet i selskapene er et lederansvar, men berører alle nivåer i virksomheten og krever involvering. Relevante deler av regelverket stiller krav til risikostyring og risikoreduksjonsprosesser, og i dette ligger det også en forventning om å videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø, sikkerhet, beredskap og sikring.

Helhetlig risikostyring

En god risikostyringsprosess er integrert og helhetlig, og har sikringsmål og strategier, samt et beslutningsgrunnlag som er formålstjenlig og foreligger i forkant av beslutningene.

I en helhetlig tilnærming til risikostyring, er sikringsrisiko for tilsiktede uønskede hendelser et av flere forhold en organisasjon må ta hensyn til. Kunnskapen om tilsiktede uønskede hendelser og metoder for å iverksette sikringstiltak, må være med i en helhetlig risikostyring.

En utfordring som mange operatører har er at det ikke bare er et skille mellom sikring og andre fagmiljøer, men også innad i fagmiljøet for sikring. Vi har i tilsyn sett at det ofte er et skille mellom fagmiljøer for fysisk sikring, personellsikkerhet og IKT-sikkerhet. Dette kan føre til at man ikke får en helhetlig forståelse av sikringsrisiko for tilsiktede uønskede hendelser.

Analyser og kartlegging

Gjennomføring og bruk av sikringsrisikoanalyser utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget når virksomheten skal fatte beslutninger og iverksette sikringstiltak. Sikringsrisikoanalyser har derfor en sentral plass i virksomhetens risikostyring, herunder styring av sikringsrisiko. Bruk av analyser er samtidig avhengig av en forståelse for analysenes forutsetninger, begrensninger og grad av usikkerhet.

Vi ser i våre tilsyn nå i større grad enn tidligere at operatørene har en mer strukturert og bevisst tilnærming til sikringsrisiko og analysearbeid. De kartlegger hvilke verdier de har som må beskyttes, hvilke trusler de kan bli utsatt for og hvilke sårbarheter som kan utnyttes.

Vi ser det som positivt at flere operatører har dialog og søker råd og opplysninger hos relevante myndigheter (eksempelvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)). Dette kan bidra til økt forståelse for det komplekse trusselbilde petroleumsnæringen står ovenfor, og vil kunne være viktig input i analysearbeid. 

Vi vil påpeke viktigheten av å involvere alle berørte fagmiljøer, fageksperter og utførende ledd i analysearbeid, samt vernetjenesten, for å sikre at risikobidrag er gjensidig forstått og inkludert. Dialog, kommunikasjon, involvering og medvirkning er en viktig del av utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for risikoeier.

Barrierestyring

Hensikten med barrierestyring er å etablere og opprettholde barrierer slik at en til enhver tid kan håndtere sikringsrisikoen en står overfor. Vi har sett gjennom tilsyn at de fleste operatørene har etablert en overordnet barrierestrategi for sikring, men har pågående arbeid knyttet til å etablere et system for styring av sikringsbarrierer.

Flere operatører har ikke system for å ha oversikt over sikringsbarrierene, hvilke funksjoner de skal ivareta, og om barrierene har svekkelser.

Rapporten fra møteserien er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 24, 3. ledd.