Målet har vært å belyse hvordan operatørselskapene praktiserer MOB-beredskapen og ivaretar kravene i HMS-forskriftene og Norsk olje og gass retningslinje (NOROG) 064.

Ulik praksis

En rekke forhold tilsier at næringen bør samarbeide internt, samt med eksterne beredskapsressurser og kompetansemiljøer, for å etablere en beste praksis for MOB-beredskap.

Kartleggingen har avdekket at operatørselskapene fortolker kravene i innretningsforskriften (IF) § 41 ulikt. Dette fører til ulike praksiser, som gir ulike beredskapsnivåer på tvers av innretningene.

Anbefalinger

Det er i kartleggingen identifisert ti anbefalinger til petroleumsnæringen og to anbefalinger til Petroleumstilsynet. I tillegg er det skissert forslag til tema for videre kartlegging av områdeberedskapen på norsk sokkel.