Bakgrunn

Operatører innenfor boring i petroleumsindustrien offshore er eksponert for boreslam. Personlig eksponering for oljetåke og oljedamp ble redusert fra perioden 1985-97 til 1998-2009, men i sistnevnte periode var det fortsatt overskridelser av grenseverdiene i flere måleserier. Etter 2009 har ikke måledata vært samlet systematisk inn og sammenstilt, og dagens eksponering er derfor usikker. Ny vurderingspraksis for å sammenligne måleresultatene med grenseverdiene (NS-EN 689) vil trolig føre til strengere eksponeringsvurderinger.

Mål

Målet var å vurdere eksponeringsmålinger for oljedamp og oljetåke samt undersøke boredekksarbeidernes eksponering og faktorer som påvirket nivået som skulle undersøkes. Videre å vurdere ny praksis for å sammenligne måleresultater med grenseverdiene, evaluere kvaliteten av målerapportene, og beskrive områder med forbedringspotensial.

Resultat

Resultatene fra prosjektet viser at eksponering for oljetåke blant boredekksarbeidere var lavere i 2012-2020 enn i 1998-2009, men det var ingen endring for oljedamp. Det var høyere eksponering på flyttbare enn på faste installasjoner. Nyere installasjoner (byggeår 2018-2020) er hovedsakelig flyttbare. Mange faktorer ble vist å bidra til redusert eksponering, bl.a. lavere mudflow, baseoljer med lavere viskositet, innelukkede shakere, og ulike kombinasjoner av tekniske tiltak. I 2018-2020 var median og gjennomsnitt for oljetåke og oljedamp lavere enn grenseverdiene. Ifølge nye vurderingskriterier ville 41% av alle måleserier medført direkte krav til tiltak. Utfra tidligere kriterier i Arbeidstilsynets best.nr. 450 medførte 10% av alle måleserier (alle gjelder oljedamp) krav til tiltak. Målerapportene hadde generelt god til svært god kvalitet, men et fåtall var av svak kvalitet.

Forbedringspotensial

Prosjektet har foreslått følgende forbedringspotensialer:

  • Det bør legges opp til en prøvetakingsstrategi/eksponeringsvurdering som gir et bedre estimat for fullskift eksponering.
  • Beste praksis bør diskuteres i bransjen.
  • Utvikling av målemetode for oljetåke og oljedamp med prøvetakingstid opp mot fullskift vil muliggjøre målinger som dekker fullskift. Eksponeringsvurdering for andre helsefarlige komponenter i boreslam, spesielt benzen, vil være nødvendig i en samlet risikovurdering.
  • Ved etablering av nye tiltak, som for eksempel ny shakerteknologi, bør det gjennomføres eksponeringsmålinger på en systematisk måte for å undersøke i hvilken grad dette bidrar til å redusere eksponeringen