Preventors rapport om risikoakseptkriterier bidrar blant annet til å tydeliggjøre hele mulighetsrommet for regelverkstilnærminger og peker på endringer i rammebetingelser, og betydningen for bruken av risikoakseptkriterier.

Kort om Proactimas rapport

Proactimas rapport inngår i prosessen med å utvikle risikoinformert virksomhetsstyring, inkludert hvordan regelverket håndterer deler av premissene i en retning der risiko blir en tydeligere og mer effektiv del av virksomhetsstyringen.

Rapporten gir:

  • En gjennomgang av status i dag når det gjelder risikoakseptkriterier (RAK) i næringen, spesielt i lys av regelverkets utforming og praksis
  • En gjennomgang av hva forskningen sier om bruken av RAK og om alternative løsninger og regelverkstilnærminger
  • Beskrivelse av alternative regelverkstilnærminger, med og uten justert bruk av RAK og andre tilnærminger som er slik at de ikke er like styrende og konserverende som i dag. Rapporten klargjør også prinsipper og forutsetninger disse bygger på.
  • En evaluering av fordeler og ulemper med de alternative
  • Konklusjoner og anbefalinger

Rapporten er en mulighetsstudie, der målet er å påvirke risikostyringen. Den beskriver hvordan regelverket håndterer viktige premisser for risikostyring. Den ser spesielt på hvordan risikostyring blir en tydeligere og mer effektiv del av styring av virksomheten.

Kort om Preventors rapport

Med denne rapporten har Preventor til hensikt å gi et supplement til Proactimas rapport. Rapporten gir blant annet nyttige betraktninger om

  • endringer i rammebetingelsene i norsk petroleumsvirksomhet
  • alternative løsninger med tanke på risikoakseptkriterier
  • Anbefalt prioritering av alternativene, og forslag til videre arbeid