DP-system er normalt designet for å motvirke statiske og saktevarierende krefter, og responderer i liten grad på førsteordens bølgekrefter. Disse kreftene skifter retning, og middelverdien over en bølgeperiode blir null. Varigheten av lasten, i hver retning, er normalt for kort til å initiere noen signifikant bevegelse. Til tross for dette er en del hendelser med tap av posisjon forklart ut fra bølgelaster.

Studien inneholder analyser av to forskjellige DP-opererte semier i operasjonelle sjøtilstander, og konkluderer med at lavfrekvente bølgedriftkrefter kan gi tap av posisjon. De største bølgedriftkreftene sammenfaller ofte med at grupper av høye bølger passerer innretningen, av denne grunn omtales også effekten som bølgetog. Bølgedriftkreftene er en ikke-lineær effekt av at sjøtilstander består av flere harmoniske bølger med ulik amplitude og periode.

Studien har vist at effekten av bølgedriftskrefter bør tas hensyn til i etablering av operasjonskriterier.