Målet med prosjektet

Prosjektet har hatt som mål å videreutvikle vårt grunnlag for vurderinger rundt, og oppfølging av, risiko for akutt forurensning knyttet til petroleumsvirksomhet i nordområdene. Sammenstilling av relevant og oppdatert informasjon, og kvalifisering av dette kunnskapsgrunnlaget har vært viktig i prosjektet. Arbeidet har også inkludert ulike prosesser for å utvikle vår forståelse av hvordan områdespesifikke forhold, blant annet geologi, geofysikk og klimatiske forhold, påvirker ulykkesrisiko, hva som er usikkert og hvilke tiltak av betydning for å forhindre akutt forurensning.

Prosjektet har pågått over flere år og produktene som publiseres her dokumenterer noen av aktivitetene som er gjennomført. 

Resultat av arbeidet

Resultatet fra dette prosjektet har vært verdifullt for vårt arbeid i faglig forum for helhetlig forvaltning av norske havområder, og spesielt for innspillet vårt til faggrunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet (2020). Faggrunnlaget vil synligjøre resultater fra dette prosjektet, men også fra andre av våre prosjekter rettet mot petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Definisjon av definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU) behandlet i arbeidet:

  • DFU 3 Brønnhendelser/tap av brønnkontroll
  • DFU 9 Lekkasje fra stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg
  • DFU 10 Skade på stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg