For å tilegne oss mer kunnskap om relevante risikoforhold og som innspill til næringens eget arbeid innenfor området, har Petroleumstilsynet utført en kartlegging av hvordan de ulike operatørene ivaretar og følger opp kommunikasjonssystemer om bord på faste innretninger.

Rapporten tar blant annet opp erfaringer og utfordringer vedrørende ansvar, organisering, opplæring, kompetanse, barrierestyring og vedlikehold av kommunikasjonssystemer.