Drift av olje- og gassinstallasjoner på kontinentalsokkelen innebærer behov for reparasjoner og utbedringer av bærende konstruksjoner på grunn av skader, degradering eller behov for økt bæreevne. Behovet for reparasjoner øker med alder på konstruksjonene.

Reparasjoner er ofte kostbare og kompliserte fordi reparasjonen må utføres på feltet, helst uten å påvirke produksjonen. Det er derfor viktig at reparasjonsløsningene som anvendes er robuste slik at framtidige skader i samme detalj eller område unngås.

Kartleggingen av reparasjonsmetoder og deres egenskaper er basert på DNV GLs erfaring og kompetanse, samt litteraturstudie og et arbeidsmøte med aktører på norsk sokkel. Arbeidsmøtet ble arrangert av Petroleumstilsynet for å kartlegge erfaringer knyttet til reparasjon av bærende konstruksjoner. Totalt åtte aktører presenterte erfaringer og eksempler på reparasjonsprosjekter på deres innretninger. Noe av bildematerialet fra disse reparasjonene er gjengitt i denne rapporten.