IKM Ocean design har på oppdrag fra Ptil utarbeidet en rapport som beskriver utviklingen i størrelse på trålutstyr og hvordan prosjekteringsstandardene har blitt videreutviklet.

En betydelig økning i størrelse

Rapporten viser at det har vært en betydelig økning i størrelse på trålfartøyene og en generell økning i størrelse på trålutstyr som benyttes på norsk sokkel.  

Rapporten beskriver den historiske utviklingen både av trålutstyr, typer og trender og den tar også for seg utviklingen av standarder fra første gang man tok trål med i design og fram til i dag. Den adresserer også behov for forbedring på en del områder i standardene.

Fiskeridirektoratet har nylig gjort tråldata tilgjengelig for alle

Dette er et betydelig fremskritt og istandsetter operatører til å si noe om tråleaktivitet historisk og frem til i dag.