Mulighetsrom for nød-dekompresjon

Rapporten belyser mulighetsrom for nød-dekompresjon ved å omtale fysiologiske perspektiver og risiko ved en slik løsning. Den gir også en oversikt over operasjoner på verdensbasis hvor evakuering har vært gjort – eller hvor situasjonen aktualiserte evakuering av dykkerteam i kammeranlegg.

Rapporten gir en kunnskapsstatus om nød-dekompresjon. Den representerer et bidrag til underlagsmateriale for dykkerselskapers arbeid med beredskap og evakuering av dykkere fra et trykksatt kammeranlegg.

Bagrunnen for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er å fremme beredskapsmessig kunnskap innenfor nød-dekompresjon. Primærevakuering for dykkere under trykk er ved bruk av hyperbar livbåt (HLB). I en nødssituasjon vil en måtte vurdere alle muligheter for på best mulig måte å redde liv. En avveining av totalrisiko i en slik beredskapssituasjon kan aktualisere en hurtig dekompresjon («nød-dekompresjon»), enten for alle dykkere under trykk eller for deler av dykkerteamet.

Rapporten er utarbeidet av NUI ved Kåre Segadal og Andreas Møllerløkken, med bidrag fra Jan Risberg.