Sammenstillingen baserer seg på dokumentgjennomgang, spørreskjema, dialogmøter med seks utvalgte selskaper, og kvalitativ og kvantitativ analyse av besvarelsene.

Bakgrunnen for oppgaven er vår vektlegging av storulykker og barrierestyring, hvor vedlikehold og vedlikeholdsstyring utgjør en viktig del. Tidligere studier og våre egne tilsyn har avdekket svakheter og forbedringspotensial både innenfor barrierestyring og vedlikeholdsstyring.

Målet med prosjektet er å bidra til at næringen styrker sin oppfølging av egne krav til tilstand for tekniske, operasjonelle og organisatoriske funksjoner som er viktige for sikkerheten, og sikrer at disse opprettholder sin påkrevde ytelse i alle faser av levetiden. Målet er også å bidra til at den enkelte aktør og næringen som helhet reduserer risiko gjennom å bedre tilstanden for sikkerhetskritisk utstyr.