Målet med prosjektet

Formålet med denne rapporten er å gi en status på teknologi- og kunnskapsutvikling for å forebygge ulykker som kan føre til akutte utslipp i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Denne rapporten er en oppfølging av rapporten «Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene» utarbeidet av Petroleumstilsynet i samarbeid med UiS og IRIS datert 15.01.2010. Rapporten fra 2010 gav informasjon om teknologi- og kunnskapsstatus frem til 2010, og trakk linjene videre inn i fremtiden.

Resultat

Rapporten som nå foreligger, oppsummerer og utdyper fremskritt og status frem til og med 2018 med utgangspunkt i 2010 status. Rapporten er utviklet i 2019 som en del av Petroleumstilsynets prosjekt ST16: «Risiko for akutte utslipp i nordområdene».