Studien (fase 2) er basert på en tidligere utført rapport om samme tema. Formålet med fase 2 av kartleggingen er å vurdere status for områdeberedskapen på norsk sokkel ytterligere, basert på resulter fra fase 1. Kartleggingen belyser styrker og svakheter ved dagens ordning og danner grunnlag for læring og videre oppfølging mot petroleumsnæringen. 

Målet med kartleggingen har vært å se nærmere på utnyttelsen av områdeberedskapsressursene, samt områdeberedskapsfartøyenes kapasiteter. 

Innretningenes MOB-beredskap, beredskapskompetanse på områdeberedskapsfartøyene, håndtering av personell ved evakuering til sjø og ulike tilbydere av marin havovervåkning har i tillegg blitt kartlagt. 

Basert på resultater fra kartleggingen ser områdeberedskapen på norsk sokkel ut til å fungere bra, men utnyttelsen av områdeberedskapsfartøyene kan fortsatt forbedres. 

Kartleggingen har identifisert flere faktorer som påvirker utvikling av områdeberedskapen på norsk sokkel.

Funnene fra kartleggingen, presentert i rapporten, er gruppert tematisk i tre kategorier: krav, samhandling og kostnader.