I tilsyn med virksomheten har kompetanse og kapasitet til bore- og brønnpersonell høy prioritet.

I de senere årene er det tatt i bruk nye metoder for opplæring i brønnkontroll. Bruk av e-læringssystem muliggjør blant annet individuell læring uavhengig av tid og sted.

Det er også utviklet modeller for samtrening av boremannskapet i fullskala boresimulatorløsninger med skjermbasert animasjon av utstyret i boretårnet og tilhørende funksjoner.

Det er tatt i bruk systemer for simulering av trykk, temperatur og geologiske brønndata som en integrert del av trening, øvelse og sertifisering av borepersonellet.

For å få mer kunnskap om tilstanden i næringen har Ptil gjennomført en kartlegging av brønnkontrollkompetanse innenfor selskapstypene riggselskaper, operatørselskaper og service-selskap.

Kartleggingen ble gjort i form av spørreundersøkelse, og omhandlet følgende tema:

  • Kompetansenivå
  • Rolleforståelse og ansvar i stillinger
  • Trening, øvelse og samhandling
  • Arbeidsforhold, tekniske,- operasjonelle,- og organisatoriske barriereelementer
  • Integrerte operasjoner (IO)
  • Konsekvenser av avanserte boremetoder
  • Kontraktsmodeller mellom operatør, boreentreprenør og brønnserviceselskap

Målet med prosjektet var å identifisere forbedringsområder i gjeldende praksis og krav til utførelse av kompetanse for personell tilknyttet brønnkontroll faget.

Undersøkelsen har gitt oss kunnskap og innsikt i utførelsen av bore- og brønnaktiviteter og utgjør et vesentlig bidrag i vårt arbeid for kontinuerlig forbedring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

Reflekt AS utarbeidet spørsmålene i undersøkelsen og kartleggingen ble utført av DNV GL på vegne av Ptil.