En rapport om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning fra IRIS og Fafo bekrefter det Petroleumstilsynet har sett gjennom tilsyn de siste årene. Formelle forhold som verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass, men i praksis møter arbeidstakernes representanter flere utfordringer i tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning.

Rapporten identifiserer følgende hovedtrekk:

  • Arbeidstakernes representanter involveres for sent i HMS-saker.
  • Det blir ikke satt av nok tid til vernearbeid.
  • Manglende opplæring/kompetanse hos verneombud og AMU-medlemmer.
  • Arbeidstakermedvirkningen er svakere jo lengre ut i kontraktskjedene man kommer.
  • HMS-avdelinger som overtar deler av vernetjenestens rolle

Både etablerte rutiner, arenaer og relasjoner for partssamarbeid er under press, og dette forsterkes gjennom endringsprosesser i næringen. Dette kommer fram i rapporten basert på forskningsprosjektet Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser gjennomført av IRIS og Fafo for Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.