I 2015 ble tennkildekontroll fremhevet i petroleumsregelverket, både i Innretningsforskriften for offshore installasjoner og Teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg.

Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forbedringsområder. Arbeidet er basert på dokumentstudier og arbeidsmøter med utvalgte operatører av landanlegg og innretninger offshore.

Rapporten gir grunnlag for kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av operatører, anlegg og innretninger. Dette kan bidra til økt grad av samarbeid og åpenhet mellom aktørene og til å redusere usikkerhet rundt temaet ikke-elektriske tennkilder. Spesielt er målet å oppnå en felles forståelse av beste praksis på området, samt avdekke kunnskapshull og spesielle utfordringer.