Petroleumsnæringen har vært gjennom en periode hvor store kostnadsreduksjoner er gjennomført for å tilpasse utgiftene til inntektsnivået. Omstruktureringer i petroleumsvirksomheten de siste årene har skapt en diskusjon om hvorvidt de omfattende kostnadsreduksjonene kan gi økt risiko for uønskede hendelser. 

Behovet for omfattende kostnadsreduksjoner innebærer at endringstakten er høy og flere endringsprosesser foregår samtidig (innad i selskapene og i alle deler av næringen). Det vil være viktig for Petroleumstilsynet å danne seg et bilde av mulige sammenhenger mellom kostnadsreduksjoner og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet.

Dette bildet vil også være grunnlag for fremtidige prioriteringer.

Konklusjon

Studien konkluderer med at det er en sammenheng mellom kostnadsreduksjoner og risiko for uønskede hendelser. Dette gjelder for kostnadsreduksjoner der endringen påvirker virksomhetens styringselementer og der mangelfull informasjon og kunnskap om denne påvirkningen svekker virksomhetens beslutningsgrunnlag vedrørende kostnadsreduserende tiltak. Flere parallelle endringsprosesser på ulike nivåer i selskapene og hos leverandører reduserer virksomhetenes evne til å få frem kunnskap og informasjon om hvordan endringene enkeltvis og samlet påvirker risiko for uønskede hendelser.

Studien konkluderer videre med at det er vanskelig å påvise en tydelig sammenheng mellom de erfarte hendelsene i olje- og gassindustrien i Norge de siste årene og kostnadsreduksjonene vi har sett i samme periode. Dette skyldes at kunnskapsgrunnlaget ikke i tilstrekkelig grad adresserer mulige sammenhenger mellom de endringene som gjøres av industrien for å kutte kostnader og den effekten disse har på risikonivået. Enkelte av de kostnadsreduksjonene vil også kunne svekke anleggenes integritet over tid, noe som gjør det utfordrende å peke på sammenheng mellom kostnadsreduksjoner og hendelser i samme tidsperiode.

Studien har vurdert om de granskingsmetoder som anvendes i petroleumsindustrien er egnet til å avdekke sammenhenger mellom konstandsreduksjoner og hendelser. Studien peker på flere premisser, blant annet granskingsmandat, granskingsgruppens samlede kompetanse samt ulykkesteoretisk forståelse som viktige forhold som påvirker utfallet av en gransking. Petroleumstilsynets granskinger fremhever i større grad årsaker knyttet til ledelse og styring enn hva vi finner i selskapene egne granskinger.

Studien er gjennomført i perioden november 2017 til og med januar 2018 og er basert på analyser, rapporter og studier tilgjengelig for prosjektet i denne perioden. Det er i tillegg gjennomført intervjuer med ledelse og arbeidstakere fra selskaper representert på norsk sokkel.

Effekter av kostnadsreduksjoner

Petroleumsnæringen er kontinuerlig i endring. Endringene kan innebære alt fra omfattende organisatoriske endringer til mindre tilpasninger til endrede rammebetingelser. Endring er en naturlig del av, og en forutsetning for, verdiskapning i norsk petroleumsvirksomhet.

Samtidig har omfanget av kostnadsreduksjonene gjort endringsprosessene komplekse, og det kan være utfordrende å gjennomføre helhetlige vurderinger av hvilke HMS-konsekvenser endringene kan få for virksomheten.

God endringsstyring er en forutsetning  

Endringsprosesser kan derfor gi økt risiko for uønskede hendelser dersom de ikke implementeres på en god måte. Samtidig er det viktig å fremheve at en endring kan gi redusert eller uendret risiko for uønskede hendelser dersom planlegging og implementering av endringen gjennomføres på en god og strukturert måte.