Prosjektet kartlegger beskyttelsesmetoder og vurderer behov for andre type boreinnretninger enn det som brukes i den norske delen av Barentshavet i dag.

Prosjektet har også innhentet kunnskap om hvordan dette håndteres på andre lands sokler, hvor en spesielt har rettet oppmerksomheten  på forenklet flytting av innretninger mellom soklene. Dette ses i relasjon til økt samhandling over grensene i nord, samt en kunnskapsbasert næringssatsing.

Leverandør: Ramboll, Oslo
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018