Elektriske anlegg skal utformes med et nødkraftsystem som skal generere og fordele elektrisk kraft til et utvalg av sikkerhetskritiske forbrukere dersom hovedkraften faller ut. Tradisjonelt har elektriske anlegg blitt utformet med et dedikert nødkraftsystem som er uavhengig av hovedkraftsystemet.

Enkelte elektriske anlegg er utformet slik at nødkraftkilden og/eller nødkraftfordelingen inngår som en integrert del av det øvrige elektriske anlegget. Typisk vil et anlegg uten dedikert nødkraftsystem ha en utforming som innebærer at det elektriske anlegget er segregert i flere redundanssoner som opererer totalt uavhengig av hverandre.

Vi har registrert at næringen i økende grad utfordrer kravene i dagens regelverket med hensyn til utforming av
elektriske nødkraftsystemer, og ønsket derfor å innhente mer kunnskap og erfaringer med etablerte og nyere løsninger på dette området.

Arbeidet er gjennomført i form av en dybdestudie med konsulentbistand fra Unitech Power Systems.

Dybdestudien har resultert i en relativt detaljert innsikt i utformingen av elektriske anlegg uten dedikert nødkraftsystem på tre utvalgte innretninger av ulik karakter.

Gjennom dette arbeidet er styrker og svakheter med systemenes utforming identifisert og vurdert opp mot et tradisjonelt anlegg med dedikert nødkraftsystem. 

Vurderingene har omfattet tekniske, organisatoriske og operasjonelle forhold.