Petroleumstilsynet har gjennom tilsyn og spørsmål fra ulike aktører avdekket et behov for å kartlegge hvordan næringen definerer verste brann i prosessområdet som en innretning skal designes for, ofte betegnet som «Worst Credible Process Fire» (WCPF).

En WCPF kan tolkes som den verste brannen fra et enkelt prosess-segment når nødavstengningsventiler, trykkavlastingsventiler og relevante sikkerhetssystemer fungerer som forutsatt. Effekten av brannvann og prosessavstengningsventiler skal ikke krediteres ved definisjon av WCPF. Ved design for en slik brann skal en dessuten ta høyde for mulig intern eskalering innenfor området.

Rom for tolking

En detaljert oppskrift for hvordan "ugunstige kombinasjoner av varmelast, brannstørrelse og brannvarighet" skal defineres er ikke gitt av dagens regelverk og standarder. Det er med andre ord et visst rom for tolkning i forhold til hvor konservative antagelser som skal legges til grunn når en definerer hvilke branner som innretningen skal motstå.

Hvordan WCPF defineres legger viktige føringer for utforming av en innretning med tanke på krav til å forhindre spredning av en brann og å opprettholde strukturell integritet; herunder behov for passiv brannbeskyttelse av utstyr og beskyttelse av bærestruktur, inkludert krav til brannvegger. Det har derfor vært interessant å vurdere hvorvidt industrien har en entydig praksis for å definere WCPF, om dagens praksis er i henhold til intensjonene i regelverket, og om regelverk, standarder og praksis kan forbedres.

Solid og omfattende arbeid

Rapporten som Sintef har utarbeidet er basert på relevant dokumentasjon fra seks operatører som representerer i alt syv nyere prosjekter og innretninger. Det har dessuten vært dialog med oppdragsgiver og utvalgt teknisk personell hos selskapene i løpet av prosjektgjennomføringen.

Inntrykket etter arbeidet med rapporten er at det gjøres et solid og omfattende arbeid i forhold til å modellere, simulere og analysere ulike brannscenarier. Det framgår fra risiko- og brannanalyser at det gjøres mange og detaljerte beregninger og at en rekke brannscenarier analyseres.

Ny definisjon på vei

Rapporten peker på noe varierende praksis i forhold til å ta kreditt for PSD-ventiler ved definisjon og beregning av verste designbrann. Det er også påpekt at eskalering defineres og praktiseres ulikt.

En foreløpig konklusjon er derfor at dersom en ønsker en mer ensartet industripraksis i forhold til å definere WCPF, er det behov for en mer detaljert beskrivelse og flere avgrensninger i forhold til hva som skal være gjeldende antagelser. Dette vil også spare industrien for unødvendige og tidskrevende diskusjoner. I dag er ikke WCPF tilstrekkelig klart og entydig definert i regelverk og standarder, noe som også er bakgrunnen for at en i pågående oppdatering av NORSOK S-001 blant annet arbeider med en ny definisjon av WCPF.