Utgangspunktet for  arbeidet er rapporten som NUI utarbeidet for Ptil om Sammenlikning av dekompresjonstabeller for overflateorientert dykking, samt Alf O. Brubakks rapport Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 – God reise hjem – sikker dekompresjon av dykkere (se vedlegg).

I forbindelse med arbeidet er det gjennomført møte med US Navy ved deres hovedkvarter i USA, for å få nærmere kunnskap om deres grunnlag for nyere revisjoner av dykketabeller.

Det er også  innhentet informasjon fra Forsvarsmakten i Sverige om deres erfaringer med bruk og testing av USN Rev. 6 tabeller. Dette danner bakteppet for  rapporten som Andreas Møllerløkken, PhD ved NTNU har utarbeidet for Ptil, og som drøfter nye vinklinger på temaet dekompresjon ved overflateorientert dykking.