Tildelingsbrevet er styrende for Petroleumstilsynets virksomhet og angir hvilke områder som har høyest prioritet i 2023.

Brevet inneholder blant annet beskrivelser av langsiktige mål og strategier, mål og prioriteringer for 2023 og styringsinformasjon for målene.

Petroleumstilsynets innsats i 2023 skal bidra til følgende mål i Prop. 1 S:

  • Et sikkert og seriøst arbeidsliv.
  • Redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

På bakgrunn av dette skal Petroleumstilsynet i 2023 prioritere følgende mål:

  • Redusert risiko for storulykke i petroleumsvirksomheten.
  • Virksomhetene i petroleumsvirksomheten arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, -helse og sikkerhet og sørger for forsvarlige arbeidsforhold.
  • Legge til rette for et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet i ny industrivirksomhet til havs.

Andre prioriterte oppgaver:

  • Samarbeid med andre myndigheter.
  • Partssamarbeid.
  • Regelverksutvikling.
  •