Energisikkerhet er en del av det sikkerhetspolitiske bildet og Russlands invasjon av Ukraina vil ha konsekvenser for trusselnivået for petroleumssektoren for lang tid.

Norges rolle som stabil leverandør av olje og gass til Europa har blitt viktigere enn noen gang. Økt etterretningstrussel har utfordret både praksis, tekniske løsninger og regulering av informasjonssikkerhet.

Andre lands etterretningstjenester kartlegger norsk petroleumssektor. I et verstefallsscenario kan informasjonen bli brukt til å tilrettelegge for sabotasjehandlinger. Dette vil være tema som vil påvirke arbeidet innen sikring de kommende årene.

Virkemidler

Petroleumstilsynet (Ptil) har bidratt til å forbedre sikringstilstanden i næringen gjennom oppfølging av aktørene. Vi har også bidratt gjennom å gi råd til overordnet departement og ved å være et kompetanseorgan overfor sektoren, andre myndigheter og samfunnet ellers. Næringen ble fulgt opp gjennom tilsyn, dialog og møter om eksempelvis håndtering av sikringshendelser.

Det var i 2022 stor etterspørsel fra andre myndigheter etter Ptils kunnskap om næringen, samt behov for bidrag til det nasjonale situasjonsbilde og koordinering av tiltak. Disse oppgavene ble derfor særlig prioritert. 

Tilsyn

Ptil har myndighet til å gjennomføre systemorienterte og risikobasert tilsyn innenfor sikring. Vi gjennomførte i 2022 blant annet tilsyn med innretninger til havs og landanlegg. Tilsynene til havs inkluderte logistikk-kjeden for personell og materiell, gjennom heliporter og forsyningsbaser.

Hovedtemaene for sikringstilsynene har vært tekniske, organisatoriske og operasjonelle barrierer (ulike typer sikringstiltak), sikringsrisikoanalyser, sikringsplaner, styrende dokumentasjon, kompetanse og verifikasjon av beskrevne tiltak. Vi gjennomførte også møter med aktørene knyttet til gjeldende trusselbilde, sårbarheter og tiltak for å redusere risiko for bevisste anslag.

Selskapene er pålagt å rapportere til Ptil sikringshendelser som faller inn under vårt myndighetsområde. Det er viktig at selskapene har en god rapporteringskultur også på dette området.

Årvåkenhet

I 2022 var det en rekke observasjoner av mulige uidentifiserte droner/luftfartøy ved innretninger på norsk sokkel og ved landanlegg. Uidentifiserte droner/luftfartøy kan innebære økt risiko spesielt med hensyn til helikoptertrafikk og SAR-helikopter.

Ptil oppfordret til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel i denne forbindelse. Vi fulgte også situasjonen og hadde tett dialog med selskapene og relevante myndigheter. Droneobservasjonene ble etterforsket av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet.

Ptil har videre oppfordret næringen til tett samarbeid på myndighetssiden, mellom myndigheter og selskaper, mellom selskapene og mellom partene.

Deling

I arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er åpenhet og deling av informasjon viktig, da dette danner grunnlag for læring og forbedring. Informasjonsdeling og kunnskapsutveksling er viktig også i arbeidet med samfunnssikkerhet og sikring.

Selv om informasjon kan være unntatt offentlig, er det mye som kan deles, og vårt utgangspunkt er at næringen må dele den informasjonen som er mulig å dele.

Det er viktig å sørge for åpenhet - uten å eksponere sårbarheter. En av Ptils prioriterte sikringsaktiviteter er fagdag for sikring. Tema på dagen i 2022 var «Hvordan skal vi forstå dagens trusselbilde? – og hva betyr det for ledelsen og behovet for sikringskultur?»

Resultat

Sikring av petroleumsvirksomheten har på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjon fått økt oppmerksomhet og prioritering både hos myndigheter og i næringen. Det er derfor positivt at vi på bakgrunn av tilsynsaktiviteter og møteserie gjennomført i 2020-2021 har sett at det over år har vært en positiv utvikling innenfor sikringsfaget.

Modenhetsnivået innenfor faget har økt, samtidig som vi i 2022 avdekket flere avvik. Avvik vil bli fulgt opp i fremtidige tilsynsaktiviteter.

Skjerping

Regjeringen har i 2022 utpekt kontroll med utvinning av petroleum på norsk sokkel og transport av gass i rør til Europa som grunnleggende nasjonale funksjoner.

I etterkant av angrepet på rørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen i september 2022, har det vært enighet i NATO om økt overvåkning i Nordsjøen, og en styrking av arbeidet med å beskytte kritisk infrastruktur, inkludert olje- og gassrørledninger.

På bakgrunn av det endrede trusselbildet har regjeringen iverksatt tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og innretninger på norsk sokkel. Delingen av informasjon og etterretning er også forsterket.

Les også: Trusselbildet og norsk petroleumsvirksomhet

Effekt

Både myndighetene og selskapene har bidratt til styrking av barrierer som beskytter infrastruktur og gasstransport mot bevisste anslag. Petroleumslovens § 9-3 pålegger rettighetshavere å iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger og til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag. Den samlede sikringen av petroleumssektoren består dermed av summen av tiltak som aktørene og det offentlige iverksetter og opprettholder.

Gjennom risikobasert tilsyn, oppfølgning av sikringshendelser og møter har vi bidratt til å forbedre sikringstilstanden hos aktørene. Vi har også bidratt til den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringen gjennom å bidra til situasjonsbildet for sektoren og nasjonen.

Dette har ført til bedre beslutningsgrunnlag for håndtering av situasjonen, samhandling om iverksettelse av tiltak, oppfølging både av aktørene og bidrag til totalforsvaret.

Denne artikkelen er hentet fra Ptils årsrapport for 2022. Hele årsrapporten kan du lese her.