Video: Se vår sending fra Sikkerhet - status og signaler (15 min. spilletid).

Den geopolitiske situasjonen fikk naturlig nok mye oppmerksomhet da Ptil gjorde opp sikkerhetsstatus for 2022 og presenterte tilsynsplaner og forventninger til næringen for 2023. 

Myhrvold pekte på den sentrale rollen Ptil har i den krevende situasjonen Norge og Europa nå befinner seg i - gjennom totalkunnskapen vi har om den norske olje- og gassindustrien.  

Hun trakk fram det allerede gode samarbeidet på myndighetsnivå, og berømmet selskapene for å ha håndtert situasjonen godt. Samtidig påpekte hun også at det ligger store og krevende utfordringer foran oss i en tid preget av uforutsigbarhet.  

- Skal vi lykkes, må partene jobbe sammen og samtidig, understreket Myhrvold.

Utfordrende også i 2023 

Ptil-direktøren poengterte at den sikkerhetspolitiske situasjonen vil prege også 2023, og at dette er bakgrunnen for Ptil sitt valg av Hovedtema: For sikker og stabil energiutvikling – sammen og samtidig.

- Dere må jobbe forebyggende, vedlikehold må prioriteres, barrierene må fungere. Storulykker må forhindres. Samtidig må dere håndtere nye risikoer som droner, samtidig som dere ivaretar det helhetlige risikobildet, enkeltvis og samlet, sa Myhrvold. 

Hun understreket behovet for god informasjonsflyt - og at det som er mulig å dele, må deles for å bidra til å redusere utrygghet 

Også Ptils fagdirektør Finn Carlsen trakk fram situasjonen i Europa:

- Trusselnivået er endret for lang tid framover, dette må næringen og myndighetene ta innover seg og tilpasse sine tiltak til, sa Carlsen i sitt foredrag.  

Han påpekte at det nå er viktig å tenke helhetlig på risikobildet – og trakk fram hvor viktig det er å både forebygge hendelser og samtidig ha god nok kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede situasjoner. 

Store endringer

Kapasitet og kompetanse var også tema i tilsynsdirektør Bjørn Thomas Bache sitt foredrag. Han pekte på at funn fra våre tilsyn viser at det er utfordringer i bransjen når det gjelder effektivisering, omstilling og innføring av ny teknologi 

- Vi ser at selskapene ikke har tilstrekkelig kapasitet, at det er manglende kompetanse og at ny teknologi innføres før det er testet ut godt nok, sa Bache og uttrykte bekymring for summen av dette.

Havvind – haster med regelverk 

Også det store og økende behov for å etablere ny, norsk havindustri var tema på arrangementet.

Direktør for juss og rammevilkår i Ptil, Sigve Knudsen, redegjorde for status i arbeidet med å utvikle et regelverk for fornybar energiproduksjon til havs.  

Knudsen viste til at det haster å få på plass et funksjonelt regelverk for å kunne etablere ny havindustri.  

- Det vil sikre større bredde og volum i energitilfanget og bidra til å innfri klimamålene, understreket han.  

- Nå kreves det at alle involverte jobber konstruktivt sammen for å få dette på plass.