Petroleumstilsynet (Ptil) fikk i 2020 myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor fornybar energiproduksjon til havs.

Ansvaret omfatter å utvikle regelverk og føre tilsyn, blant annet med havvindvirksomheten på norsk sokkel.

Regelverksarbeidet pågår og forskrift om arbeidsmiljø og sikkerhet for fornybar energiproduksjon til havs kommer snart på høring, konstaterer Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Ptil.

Høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet

Knudsen peker på følgende hovedlinjer som ligger til grunn for det nye regelverket:

- Det skal være et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i de nye industriene til havs. Dette er et veldig tydelig mantra fra politisk hold, fra sentrale myndigheter og fra partene og selskapene i industrien.

- I arbeidet med regelverket har vi tatt utgangspunkt i erfaringene fra petroleumsvirksomheten, men samtidig tatt hensyn til at de nye virksomhetene har sine særegenheter, og at de skiller seg fra petroleumsvirksomheten på flere punkt. Det er fornuftig og logisk, og det er slik vi er vant til å jobbe, nemlig risikobasert, virksomhetsbasert og i det også kostnadseffektivt.

- Vi har også sett hen til hvordan vindkraft reguleres på land i Norge og hvordan havvind reguleres internasjonalt.

Sentrale prinsipper

Noen sentrale prinsipper ble slått fast tidlig i regelverksarbeidet:

  • Regelverket skulle være risikobasert og systemorientert, altså inspirert av petroleumsregelverket. Det skulle gjenspeile risikoforholdene som er knyttet til virksomheten, og det skulle tydeliggjøre aktørenes ansvar.
  • Det skulle i størst mulig grad ta i bruk og se hen til relevant eksisterende regelverk i stedet for å lage ny særregulering på områder hvor det ikke var nødvendig.
  • Det var naturlig at denne utviklingen også tok et industriperspektiv og la til grunn at arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende for denne typen aktivitet til havs.
  • Regelverket skulle regulere all slags type havvind, inkludert havvind som produserer kraft til petroleumsinnretninger, slik som Hywind Tampen.
  • Kravene i regelverket skulle være funksjonsbaserte, med tilhørende veiledninger og henvisning til anerkjente normer, fortrinnsvis internasjonale standarder.
  • Regelverket skulle bli utviklet i dialog med partene.

Flere av disse prinsippene finner vi igjen i regelverket for petroleumsvirksomheten. Erfaringene fra denne måten å regulere på er gode, og overoverføringsverdien er stor, påpeker Knudsen:

- Fornybar energiproduksjon innebærer en ny type virksomhet, men det mange fellesnevnere med petroleum. Det dreier seg fortsatt om energiproduksjon og industrivirksomhet til havs. Risikobildet er ikke det samme, men vi ser en del av de samme operasjonelle siden aktiviteten forgår til havs, sier Knudsen.

- De grunnleggende prinsippene for regulering av petroleumsvirksomheten, med ansvarsplassering, risikobasert, systemorientert, funksjonsbaserte krav og så videre, det har vist seg å være en god måte å regulere på, som vi tar med oss.

Diskusjoner med partene

Utkastet til regelverk er utviklet i tett kontakt med partene i næringen, gjennom Regelverksforum. Prosessen har ikke vært uten friksjon og diskusjon mellom partene, ei heller uten motbør, innrømmer Knudsen.

- Da vi startet arbeidet, møtte vi ganske umiddelbart det jeg vil kalle for massiv motstand. De innledende diskusjonene med partene i Regelverksforum ble krevende og var preget av stor skepsis, spesielt fra arbeidsgiverorganisasjonene, som fryktet at regelverket skulle «ta av», bli for kostnadsdrivende og overdimensjonert for fornybarvirksomheten, forteller Knudsen.

- I diskusjonene møter vi en retorikk som jeg stiller litt spørsmål ved. Et ord som veldig ofte går igjen når det snakkes om sikkerhet, nemlig det lille ordet «men». Vi hører typisk formuleringer som «Vi skal ha et høyt nivå for helsemiljø og sikkerhet, men vi må huske at …» og så videre. Effekten av det lille ordet «men», er at det setter første del av setningen i skyggen.

- Det er ikke akseptabelt. Vi skal ha et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet - også i de nye industriene til havs. Dette målet har forankring helt til topps – i regjering og storting.

Godt produkt

Forslaget til regelverk som nå er utarbeidet, innebærer en måte å regulere fornybarvirksomheten på som er risikobasert, virksomhetstilpasset og derigjennom også kostnadseffektiv, fastslår Sigve Knudsen, som gir honnør til partene som har deltatt i arbeidet.

- Store deler av tiden har det vært veldig konstruktive og gode dialoger om hvordan vi kan få til et godt regelverk for fornybar energiproduksjon til havs. Det har ført til et godt produkt slik det foreligger nå, sier han.

I videoen under presenterer Sigve Knudsen status for havvindregelverket på Topplederkonferansen 2023.