Det nye faktagrunnlaget skal brukast i regjeringa sitt arbeid med å oppdatera forvaltningsplanar for dei tre norske havområda Lofoten-Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. 

Faktagrunnlaget er utarbeida av Faglig forum for norske havområder i samarbeid med Gruppa for overvaking av dei marine økosystem. Arbeidet har fokusert på å oppdatera kunnskapen om særleg verdifulle og sårbare område.

Rapportar: Alle rapportar, innspel og anna informasjon finn du på www.havforum.no

Petroleumstilsynet bidrar

Forvaltningsplanarbeidet samlar alle delar av forvaltninga som har oppgåver som er av betyding for havet og det marine miljøet. Petroleumstilsynet (Ptil) er blant etatane som bidrar i dette arbeidet.

Ptil bidrar med oppdatert kunnskap og faglege vurderingar om kva som påverkar ulykkesrisiko og risikoutviklinga i petroleumsverksemda. I forvaltningsplanarbeidet er bidraget vårt avgrensa til hendingar som kan føre til forureining til sjøen.