Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor laget veiledning til forskriften. 

Gjelder dette for din virksomhet?  

Risikoen for eksplosjonsfare er et produkt av to faktorer.  

  1. Hvor sannsynlig er det at en eksplosiv atmosfære er til stede, og at det også er en tennkilde der? Denne er ofte liten.
  2. Hvilke konsekvenser vil en eksplosjon kunne få? Denne kan være voldsom. 

Eksempler på virksomheter der det kan oppstå eksplosiv atmosfære er næringsmiddelindustri, fòrindustri, farmasi, gjenvinning, varmesentraler, kjemisk industri, lakk, trebearbeiding, metallindustri, verksteder, petroleumsindustri med flere. 

Stort skadepotensiale 

Eksplosjonsfare kan oppstå i alle virksomheter der det finnes brennbare gasser, damper, tåker og/eller støv. Eksplosjonsvern har stor betydning for sikkerheten da en eksplosjon kan påføre mennesker og materielle verdier store skader som følge av varmestråling, flammer, trykkbølger, flygende fragmenter, skadelige reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i luften.    

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Arbeidet med eksplosjonsvern er en kontinuerlig prosess og en del av virksomhetens øvrige HMS-arbeid og styringssystem.   

Veiledningen til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer er publisert på Arbeidstilsynet og DSB sine nettsider.