Dieseleksos består av en kompleks blanding av gasser og partikler som dannes ved forbrenning av diesel.

Dieseleksos er klassifisert som kreftfremkallende av det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC, og er i tillegg til kreft assosiert med økt risiko for utvikling av luftveislidelser som astma og KOLS, samt enkelte hjerte- og karsykdommer.

Dieseleksosens kreftfremkallende egenskaper tilskrives i all hovedsak partiklene i dieseleksosen. Elementært karbon er valgt som markør for partikkelfasen.

Den nye grenseverdien, målt som elementært karbon, er satt til 0,03 mg/m3 for 12-timers skift. 

Fakta: Grenseverdier

En grenseverdi er en lovfestet maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode. Det bør være et mål å ligge så langt under grenseverdien som mulig, siden grenseverdien ikke skiller klart mellom farlige og ufarlige konsentrasjoner. 

Økt kunnskap

I 2022 gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) et prosjekt i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å øke kunnskapsnivået rundt dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen. Det ble i den forbindelse innhentet informasjon fra næringen om utfordringer knyttet til dieseleksos og selskapenes praksis for styring av risiko.

Innsamlede data er sammenstilt og presentert i en kunnskapsrapport om dieseleksos som arbeidsmiljøfaktor i petroleumsnæringen. 

Les rapporten: Dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen - en kunnskapsoppsummering

- Resultatene fra prosjektet viser at omfanget av utfordringen er betydelig og at et bredt spekter av arbeidstakere er berørt, sier Hilde Nilsen i fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil.  

Innhentet informasjon tyder på at flere selskap har etablert, eller er i ferd med å etablere systemer for å styre risiko.

Flere selskap viser også til gjennomførte tekniske og operasjonelle tiltak for å redusere risiko. Samtidig peker rapporten på sentrale kunnskapshull og mangler ved risikostyringen på bransjenivå.

Behov for flere målinger

- Flere målinger må på plass for å øke kunnskapsnivået rundt eksponeringsrisiko og for å verifisere at grenseverdiene overholdes, understreker Nilsen. 

Det er i begrenset grad gjennomført målinger av elementært karbon i petroleumsnæringen. Gjennomførte målinger er hovedsakelig stasjonære områdemålinger, mens personbårne eksponeringsmålinger i stor grad er fraværende.  

Manglende målinger av elementært karbon medfører at man ikke har tilstrekkelig oversikt over eksponeringsnivåer, og i hvilke situasjoner og under hvilke betingelser dieseleksos kan utgjøre en eksponeringsrisiko. Dermed er også grunnlaget for å etablere hensiktsmessige styringssystemer og identifisere risikoreduserende tiltak mangelfullt. 

Fakta: Regelverkskrav

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Målinger vil være et nødvendig grunnlag for å få oversikt over eksponeringsnivå og vurdere risiko. Jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 3-1 og 3-2