Ikke glem arbeidsmiljøet!

Energibransjen er i endring. Teknologiutviklingen går rivende fort, og forventningene er store.

Bransjen må stadig tilpasse seg og mestre nye løsninger. Selskapene skal beholde og bygge organisasjoner som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø på en god måte. 

Gode resultater avhenger av et godt arbeidsmiljø; av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle.  

Arbeidsmiljø er en del av ledernes helhetlige ansvar. Ikke glem det!

Hovedtemaet for 2024 bygger på summen av mange små bekymringer, forklarer Ptil-direktør Anne Myhrvold:

- Det skjer så mye, så raskt. Det er store endringer og økt kompleksitet. Det er høy aktivitet og press på kapasitet og kompetanse. Det er digitalisering og innføring av ny teknologi. Det er økt grad av innleie, endringer i rammebetingelser, økt press. Og mennesker blir skadet og syke.

- Helhetsbildet og totalsummen bekymrer oss, og gjør det påkrevd å minne selskapene om at mennesker står i sentrum av aktivitetene som drives, og at arbeidsmiljø ikke er noe som kan nedprioriteres, sier Myhrvold.

Helsefremmende og meningsfylt arbeid

Med «Ikke glem arbeidsmiljøet» ber Ptil selskapene rette mer oppmerksomhet mot arbeidsmiljøet og menneskets rolle. Det er to hovedargument for å løfte dette som hovedtema, forklarer Myhrvold:

- For det første har vi Arbeidsmiljøloven, som pålegger selskapene å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeid. Det er altså ikke nok å sørge for at folk ikke blir syke; man skal gi grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeid.

Arbeidsmiljølovens krav

Arbeidsmiljøloven krever at man sikrer trygge ansettelsesforhold, godt ytringsklima, gir grunnlag for samarbeid mellom partene og bidrar til inkluderende arbeidsliv. Dette i seg selv er stort og viktig.

Myhrvold understreker samtidig at arbeidsmiljø ikke handler om «kake på fredager», men om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Det handler om støy, kjemisk eksponering, psykososialt arbeidsmiljø, organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsbelastning, det å sørge for balanse mellom krav og kontroll over eget arbeid, og så videre.

Koblingen til storulykkerisiko

Det andre hovedargumentet bak Ikke glem arbeidsmiljøet handler om koblingen mellom arbeidsmiljø og storulykkerisiko.

- Godt arbeidsmiljø spiller en viktig rolle i arbeidet med å forebygge storulykker, understreker Myhrvold.

Ptil la i april 2023 fram en RNNP-studie om brønnkontrollhendelser, som viste at det ikke har vært en positiv utvikling over tid. Antall brønnkontrollulykker ikke har gått merkbart ned de siste årene. Studien viste også at kunnskap om endringsledelse er viktig for å hindre ulykker. I den forbindelse uttalte Equinor at et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for sikkerheten, mer spesifikt et godt psykososialt arbeidsmiljø er en premiss for å hindre storulykker.

Tenke helhetlig om risiko

- Hovedtema for 2024 henger også godt sammen med hovedtemaet for 2023 «For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig», som har satt søkelys på den helhetlige tilnærmingen til sikkerhet, hvor arbeidsmiljø er en del av bildet.

- Et eksempel her er innsiderisiko, hvor det nettopp er helt grunnleggende å ha et godt arbeidsmiljø for å kunne håndtere og redusere dette, sier Myrvold.

Helhetlig tenking om risiko er en kjerne i hovedtemaet for 2024, poengterer Ptil-direktøren:

- Ting henger sammen. Vi vet at det er mange hensyn å ta, og vi vet at ledelsen i selskapene er nødt til å prioritere. Men beskjeden fra oss er klar: når prioriteringene blir gjort – Ikke glem arbeidsmiljøet!