Arbeid av midlertidig karakter

Adgangen til å til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til «arbeid av midlertidig karakter» fjernes og dermed utgår et av alternativene for lovlig innleie.  

Det vil imidlertid fortsatt være mulig å leie inn arbeidstaker som går inn i et vikariat, det vil si utføre arbeid for en annen person. Og det vil fortsatt være lovlig grunnlag for innleie når det er inngått en avtale med de tillitsvalgte om dette. I tillegg vil det fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift. Adgangen til midlertidig ansettelse med bakgrunn i «arbeid av midlertidig karakter» vil dessuten fortsatt bestå.

Det mye omtalte totalforbudet mot innleie fra bemanningsforetak, gjelder kun for byggeplasser, og bare i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Særregler

I arbeidsmiljøloven innføres det tre unntaksregler for tidsbegrenset innleie, hvor det aktuelle i vår bransje vil være innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Her fremgår hovedregelen av ny aml. § 14-12 syvende ledd, mens det nærmere innhold følger av Forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 3 pkt. b. Det fremgår av lovforarbeidene til endringen at med «spesialkompetanse» menes faglig ekspertise som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter.

Vilkårene for innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven ellers, gjelder ikke for disse unntakstilfellene.

Endringer i retten til fast ansettelse hos innleier

Retten den innleide arbeidstakeren har til fast tilsetting i innleievirksomheten vil styrkes ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også gir rett til fast tilsetting, og det etter tre år. Det innføres også tre-årsregel for alle typer innleie fra bemanningsforetak, tidligere har det vært ulikt antall år for ulike innleiegrunnlag.

Grensen mellom innleie og entreprise

Det antas at innstrammingen i innleiereglene vil føre til økt bruk av oppdragskontrakter i form av entreprise. Den tidligere ulovfestede grensen mellom innleie og entreprise lovfestes dermed delvis gjennom en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som skal tydeliggjøre og presisere dette skillet.

I ny § 14-12 femte ledd fremgår det at i vurderingen av om det foreligger innleie skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Og i tillegg om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet. Under tilsyn kan vi vurdere om et oppdrag er å anse som innleie basert på de reelle forhold.

I tillegg til denne nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven angis det også i ny bestemmelse i lov om arbeidsmarkedstjenester § 25 andre ledd at med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse. Det er vist til den nye bestemmelsen i aml. § 14-12 femte ledd.

Overgangsregler om utsatt virkning til 1. juli 2023

  • Innleieavtaler som er inngått før 1. april
  • Oppdragskontrakter med lovlig innleie inngått før 1. april
  • Grensen mellom innleie og entreprise for avtaler inngått før 1. april

Overgangsregel om «tre-årsregelen»

Der det inngås innleieavtale med tillitsvalgte etter 1. april vil løpende innleie inngått før 1. april telle med i beregningen av tre-årsregelen.

Webinar: Strammere regelverk for innleie - hva betyr det for deg?

Se opptak fra Arbeidstilsynets webinar om de nye innleiereglene 29. mars 2023. Her lærer du mer om

  • bakgrunnen for lov- og forskriftsendringene
  • handlingsrommet arbeidsgiver fortsatt har når virksomheten har behov for mer arbeidskraft i en periode
  • hva skiller et bemanningsforetak fra en såkalt produksjonsbedrift?
  • hva skiller innleie av arbeidskraft fra enterprise?

Lenke til opptak av webinaret Strammere regelverk for innleie - hva betyr det for deg?