De siste årene har petroleumsnæringen gjennomgått en rekke strukturelle endringer og effektivitetsprosesser.

De mest sentrale endringene er knyttet til operasjons- og driftsmodeller, kontraktsformer, kompensasjonsformat og insentivordninger, oppgavefordeling mellom operatører og leverandører, bemanningsnivå, ansettelsesforhold, nye arbeidsprosesser og arbeidsmåter understøttet av ny teknologi.

Prioritering

Ptil har fulgt opp rammebetingelser i petroleumsnæringen i mange år, blant annet i vår tidligere hovedprioritering om Risikoutsatte grupper og i ulike prosjekter og tilsynsaktiviteter.

Temaet har også vært sentralt i Ptils Hovedtema for 2021, På lag med leverandørene og i Hovedtemaet for 2022, Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet.

For ytterligere å styrke vårt kunnskapsgrunnlag om hvordan endringene påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø, har Ptil nylig gjennomført et større forsknings- og utredningsprosjekt.

Kunnskap

Formålet har vært å undersøke konsekvenser av endrede rammebetingelser for leverandører innenfor petroleumsvirksomheten med hensyn til ansettelsesforhold, arbeidstakermedvirkning, arbeidsmiljø og sikkerhet. Undersøkelsen har inkludert virksomhetsområdene boring, boreservice, vedlikehold/modifikasjoner (V&M) og isolasjon, stilas og overflatebehandling (ISO).

Forskningsprosjektet har gitt oss viktig kunnskap, og belyser sentrale utviklingstrekk i næringen og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Resultatene samstemmer med våre observasjoner og funn i tilsyn og informasjon vi har fått ellers, blant annet en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte i næringen.

Rapporten synliggjør hvordan endrede rammebetingelser påvirker HMS-nivået på en negativ måte. Blant annet har endringene ført til økt press på kapasitet og kompetanse.

Det kommer også fram at leverandørene opplever at markedsmakt blir brukt på en måte som får negative konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Oppfølging

Vi ser alvorlig på dette og vil ta resultatene med oss videre både i faglige sammenhenger og i tilsyn med næringen.

Vi kommer nå til å følge opp funnene i rapporten både i Sikkerhetsforum og overfor enkeltselskap.

Det er selskapene som er ansvarlige for virksomheten. De må sørge for at endringene som gjennomføres ikke går ut over hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og vi forventer at selskapene inkluderer eventuell ny kunnskap i sine vurderinger.

Forskningsoppdraget er gjennomført for Ptil av Safetec Nordic, i samarbeid med forskere fra SINTEF (avdeling Teknologiledelse), NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Samfunnsforsking og Oslo Economics.