Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er krevende, den preges av usikkerhet, og den har ført til at oppmerksomheten rundt stabile gassleveranser fra Norge til Europa har økt betydelig. Dette gir et bakteppe der sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet er viktigere enn noen gang. Sikkerheten er en betingelse for Norges rolle som stabil leverandør av olje og gass.

Petroleumstilsynet (Ptil) har en sentral rolle som tilsynsmyndighet for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Vi har i løpet av 2022 intensivert dialogen med vårt overordnede departement og samarbeidet med andre myndigheter. Det partssammensatte Sikkerhetsforum har også hatt flere ekstraordinære møter. Det er viktig at vi bidrar til at informasjon om denne kritiske situasjonen deles, men ikke på en slik måte at vi avdekker sårbarheter.

Det er høy aktivitet i petroleumsnæringen, og mange selskaper planlegger både leting og store prosjekter. Rekordmange planer for utbygging og drift ble levert i 2022. Nå skal planene realiseres.

Samtidig ser vi starten på et grønt skifte, der selskapene som driver petroleumsvirksomhet, jobber for lavere klimautslipp, investerer i fornybar energiproduksjon og utforsker nye satsingsområder.

Hovedtema 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Vårt hovedtema for 2022 belyste behovet for rett og tilstrekkelig bemanning, både på kort og på lang sikt. Temaet er like viktig nå som ved inngangen av året, og våre tilsyn avdekker fortsatt avvik på dette området.

I en situasjon med høy aktivitet kan det det blir krevende å ivareta behovet for kapasitet og kompetanse på en god måte. Vi er opptatt av at bemanningen er tilstrekkelig til at sikkerheten kan ivaretas, at det er rett kompetanse hos personer i alle funksjoner, og at arbeidsbelastningen for den enkelte ikke blir for høy.

Sikkerhet i femti år

I 2022 var det 50 år siden Stortinget vedtok å opprette Oljedirektoratet og ga etaten myndighetsansvar for sikkerhet og ressursforvaltning på norsk sokkel. For 18 år siden ble direktoratet delt i to, og sikkerhetsdivisjonen ble til en egen etat; Petroleumstilsynet.

Norges oljehistorie er fortellingen om hvordan det norske sikkerhetsregimet har blitt til. Om regelverk og ulykker, tilsyn og triumfer. Å kjenne historien er viktig. Ikke bare for å vite hvor vi kommer fra, men også for å forstå hvorfor det norske sikkerhetsregimet er utformet slik det er. Vi har et regime der tillit er sentralt, der regelverket er funksjonsbasert, og der det er tydelig hvem som har ansvaret for sikkerheten.

Ptil, tidligere Oljedirektoratet, har vært helt sentralt i utformingen av regimet som dagens sikkerhetsnivå bygger på. Modellen er robust, men hvis den skal bestå, må den respekteres av alle parter. Kunnskap om historien, erfaring og læring er et viktig grunnlag for dagens sikkerhetsarbeid – og for de valgene vi står foran, både når det gjelder videreutvikling av petroleumsvirksomheten og for satsingen innenfor nye områder. Vi oppsummerer femti års sikkerhetsarbeid på neste side.

Forbedring og utfordring

Vi ser stadige forbedringer i næringens arbeid med sikkerhet og arbeidsmiljø. RNNP-tallene for 2022 viste jevnt over gode resultater for næringens arbeid med storulykkerisiko. Det tyder på at næringens arbeid med risikostyring har hatt effekt, og det forsterker bildet vi har av at næringen er blitt bedre til å styre underliggende faktorer som påvirker risiko.

Samtidig viser tallene for 2022 en økning i antall hendelser med storulykkespotensiale knyttet til hydrokarbonlekkasjer, spesielt på landanleggene med også på sokkelen. Denne økningen i 2022 følger en økning i 2021, noe som bekymrer oss.

Alle større oljeselskaper og mange entreprenørselskap har møtt Ptil i 2022. Mange møter oss gjennom revisjoner, der sentrale tema i 2022 blant annet har vært sikring og IKT-sikkerhet. Andre viktige tema har vært arbeidstakermedvirkning, barrierer, ny teknologi, og ikke minst sikker drift. Vi ser en positiv utvikling på mange områder, for eksempel finner vi nå at selskapenes egne systemer for håndtering av avvik fungerer bedre. Samtidig er det stadig områder der det kreves en ekstra innsats; blant annet er det fremdeles for mange hendelser knyttet til løfteoperasjoner.

Det har ikke vært noen dødsfall i petroleumsnæringen i 2022, men noen ble dessverre skadd også i fjor. I løpet av året gransket vi fem alvorlige hendelser. Én av disse hendelsene førte til personskade, men flere kunne ha gjort det.

Vi gjennomførte en rekke studier, møter og fagseminarer også i fjor. Det siste fagseminaret i 2022 var Dieseleksos – til pust og plage. Dette og andre viktige tema kan du lese mer om i kapittel III.

En tid for samarbeid

Samarbeid har aldri vært viktigere, på mange ulike arenaer. Sikkerhetsforum og Regelverksforum er viktige trepartsarenaer innenfor Ptils myndighetsområde. Vårt samarbeid med myndigheter i Norge og utlandet skjer på mange ulike måter og i ulike fora. I det siste har informasjonsdeling om geopolitiske forhold fått mer plass, vi samarbeider med andre myndigheter enn før, og på andre måter. Nye næringer innenfor vårt ansvarsområde medfører også møte med nye aktører, og nye grenseflater til andre myndigheter.

Samarbeid mellom aktørene i næringene er også vesentlig for å sikre stabile leveranser, bidra til det grønne skiftet – og framfor alt sikre helse, miljø og sikkerhet i alle aktiviteter og i alle faser av virksomheten.

Alt dette skal håndteres på samme tid. Det er bakgrunnen for vårt hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Årsrapporten 2022

Under er Petroleumstilsynets årsrapport for 2020 vedlagt. Hovedpunkter i rapporten er:

  • Leders beretning
  • Introduksjon til virksomheten og hovedtall
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av fremtidsutsikter
  • Årsregnskap