Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Dette har medført økt oppmerksomhet om både trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa og viktigheten av sikker drift på norsk sokkel.

Ptil har myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn med at selskapene følger regelverket og driver virksomheten på en sikker måte.

Norge gir et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde høy produksjon av olje og gass gjennom fortsatt høy regularitet i leveransekjeden. Vi understreker at det er en tett kobling mellom sikkerhet og høy regularitet.

Trusselbildet

Norske myndigheter har over tid adressert etterretningstrusselen mot petroleumssektoren og behovet for å styrke IKT-sikkerheten.

Lenger nede på siden finner du lenker til viktig informasjon fra regjeringen, informasjon og råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og informasjon om trusselbildet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

IKT-sikkerhet

Ptil har fulgt opp næringens arbeid med IKT-sikkerhet i mange år. Vår oppmerksomhet er rettet mot de industrielle IKT-systemene og selskapenes arbeid med å beskytte disse.

Det er viktig at hver enkelt virksomhet nå kontrollerer hvordan de beskytter sine systemer, sjekker egne beredskapsplaner for håndtering av hendelser, både innen IKT-sikkerhet innenfor industrielle systemer og kontordrift, samt sikring generelt. Videre bør en kontrollere leverandøravtaler, kontaktlister med mer og forvisse seg om at disse er korrekte og vil fungere dersom det skulle bli behov for slik støtte. 

I vårt regelverk viser vi til retningslinje 104 fra Norsk olje og gass for beskyttelse av de industrielle IKT-systemene, både på innretninger i havet og anlegg på land.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utarbeidet et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

Ptil minner om plikten til å varsle/melde om cyberhendelser, på lik linje med øvrige fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten.

Mer informasjon

Ptil.no:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringen.no

Næringslivets sikkerhetsråd