- Dersom vi ønsker å bidra til at nye digitale løsninger oppnår sitt potensiale må vi være opptatt av hvordan mennesker kan jobbe effektivt i samspill med den nye teknologien. Det betyr at utvikling av teknologien må være menneskesentrert og at forskningsbasert kunnskap om menneskelig yteevne må inkluderes i alle faser av digitaliseringsprosjekter, sier Linn Iren Bergh, som presenterte Ptils erfaringer fra tilsyn med utvikling og anvendelse av nye digitale løsninger for medlemmene i HFC-forum.

HFC-forum (Human Factors in Control) er et fagnettverk for folk som arbeider med menneskelige faktorer (engelsk: human factors), herunder organisatoriske faktorer, kognitive faktorer og fysisk ergonomi.

Ptil deltar i fagnettverket, sammen med flere selskaper fra petroleumsvirksomheten, utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre offentlig etater. Temaet for sist møte i HFC-forum var behovet for kunnskap og kapasitet ved det grønne skiftet og ved økt grad av automatisering og digitalisering. Dette passer godt inn med Ptils hovedtema for 2022 Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet.

Problemstillinger knyttet til nye energikilder er også relevant for petroleumsvirksomheten, noe diskusjonene i HFC reflekterte, forteller Bergh.

- Vi ser at endringer i innhold og utførelse av arbeid kan innebære behov for og krav om oppdatering av kunnskap og kompetanse knyttet til potensielle konsekvenser for arbeidsmiljø og storulykkesrisiko. Det gjelder både hos utførende personell, utviklere, verneombud og hos ledere. Digital kompetanse vil være viktig både for å utvikle, forstå og håndtere teknologi, men også for å beskytte systemene i tilstrekkelig grad mot uønskede hendelser, sier hun.

Ved økt digitalisering legges gjerne et større ansvar på utviklere å forstå konteksten for bruk av den digitale teknologien som utvikles. Designere kan utilsiktet utvikle systemer som ikke er tilpasset menneskelig egenskaper eller tar høyde for storulykkesrisiko. Erfaringer har vist at gap mellom egenskapene i teknologien og menneskers forutsetninger kan føre til farlige situasjoner. 

- I fortsettelsen vil det derfor være viktig å jobbe tverrfaglig og å sikre at for eksempel utviklere og designere har tilstrekkelig kompetanse om menneskelige forutsetninger og begrensninger, samt kunnskap om sikkerhet i en næring med storulykkespotensiale.