- Alvorlige hendelser rammer mange. Det er veldig viktig at hele næringen, og petroleumstilsynet, lærer fra disse hendelsene for å unngå at lignende skjer igjen, sier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

Regjeringen har fra 2022 øremerket midler for å styrke og videreutvikle tilsynets arbeid med oppfølging av alvorlige hendelser.

- Vi setter nå i gang et omfattende arbeid. Målet er å bli flinkere til lære av hendelser, slik at vi bedre kan forebygge nye hendelser og sørge for kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, sier Carlsen.

Se sendingen Sikkerhet – status og signaler 2021/2022

Arbeidet med oppfølging av alvorlige hendelser dreier seg om å styrke og videreutvikle:

  • mottak og oppfølging av hendelser
  • granskingsmetode
  • verktøy for analyser og vurderinger av trender knyttet til RNNP- data
  • deling av informasjon om hendelser
  • kapasitet og ressurser i oppfølging av alvorlige hendelser

- Når det skjer en hendelse er det viktig å få tak i det som er essensiell informasjon. Derfor er granskinger og gransking av hendelser det viktigste verktøyet vi har. Kvaliteten på granskingene er god i dag, men vi ser at kvaliteten kan bli enda bedre. Derfor er det et av områdene vi jobber med og vil jobbe med forbedring på som en del av denne satsingen, sier Carlsen.

Læring, forebygging, forbedring

- Ut over det å granske hver enkelt hendelse, er det viktig å se hendelsene i sammenheng. Da bruker vi RNNP, analyseverktøyet som vi har for hele petroleumsvirksomheten, for å se om det er trender, slik at vi kan bruke også den informasjonen til å unngå at hendelser skjer igjen og få til en kontinuerlig forbedring av virksomheten.

- Kunnskap er nøkkelen til forbedring, og vi kommer til å ha en rekke prosjekter knyttet til granskingsmetode, hvordan vi får fram det som er viktig informasjon. Vi kommer også til å jobbe med kompetanse, og sørge for at de som gransker har kompetanse på de nyeste metodene. 

- I tillegg er det svært viktig at informasjonen kommer ut til de som er brukere. Der vil digitale løsninger, videreutvikling av de løsningene som er i dag, både i Ptil og på mottakersiden, være en del av satsingen.

Globalt løft

Satsingen er også del av et internasjonalt arbeid. Ptil jobber sammen med en rekke sikkerhetsmyndigheter i andre land, blant annet gjennom International Regulators' Forum, og har utfordret petroleumsindustrien globalt til å ta et løft når det gjelder gransking og læring fra hendelser.

- Vi tror at det bidraget vi nå får fra norsk side vil være viktig også for å løfte dette innenfor hele petroleumsvirksomheten globalt.

Ikke bare Ptil

Ptil har tydelige forventninger til at resten av næringen bidrar i arbeidet, understreker fagdirektøren.

- Dette er definitivt ikke et prosjekt som Ptil eier alene. Her må vi få til et løft gjennom trepartssamarbeidet. Vi vil jobbe tett og godt sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner for å få til en forbedring, sier Carlsen.

- Vi forventer kunnskapsprosjekter og kompetanseheving også ute i næringen, slik at vi får en enda bedre kvalitet på granskinger, enda bedre kvalitet og åpenhet når det gjelder deling av informasjon, og ikke minst enda bedre og mer aktiv bruk av resultatene for å få til gode løsninger, slik at vi unngår at lignende hendelser skjer igjen.