Se video: Spørsmål og svar om innleie

 

Hva er innleie?

Innleie er at en arbeidstaker er ansatt i én virksomhet, men utfører arbeid for en annen virksomhet under den annens instruksjon og kontroll. Dette er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Hva betyr det å være fast ansatt?

At ansettelsen ikke er begrenset i tid.

Er det unntak fra hovedregelen om fast ansettelse?

Unntak er midlertidig ansettelse eller innleie, som er lovlig dersom arbeidsmiljølovens (aml) vilkår er oppfylt.

Hva er forskjellen mellom midlertidig ansettelse og innleie?

Ved midlertidig ansettelse blir en arbeidstaker ansatt for en begrenset periode eller et bestemt arbeid direkte i en virksomhet.

Ved innleie blir arbeidet utført i en annen virksomhet enn der arbeidstakeren er ansatt.

Hvem kan det leies inn fra?

Det skilles mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har utleie som sitt formål («produksjonsbedrift»). Vilkårene for innleie er ulike.

Hva er et bemanningsforetak?

En virksomhet som tilbyr arbeidskraft til leie og som er registrert som bemanningsforetak i registeret til Arbeidstilsynet.

Når er innleie fra bemanningsforetak lovlig?

 • når arbeidet er midlertidig
 • når en utfører arbeid i stedet for en annen (vikariat)
 • for praksisarbeid
 • for deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, jf. aml § 14-9 (2)
 • når det er inngått avtale med fagforening av en viss størrelse, jf. aml § 14-12 (2)

Hva menes med «arbeidet er midlertidig»?

Det må foretas en grundig vurdering hvor følgende skal vektlegges

 • om behovet for arbeidet er tidsbegrenset
 • om midlertidigheten er nødvendig eller om det er behov for særskilt ekspertise eller bestemte kvalifikasjoner for en begrenset periode, altså avgrensede arbeidstopper
 • om arbeidet er sesongavhengig eller det er en sterk økning av ordinære arbeidsoppgaver for en tid    

I såfall vil en kunne bruke innleie.

MEN dersom  

 • det er en jevn oppdragsmengde der mange lignede prosjekter avløser hverandre 

eller 

 • arbeidsoppgavene til innleide videreføres ved innleieperiodens avslutning 

eller 

 • det foreligger et permanent behov for ekstra arbeidskraft 

kan innleie ikke brukes. 

Hva menes med «vikariat»

Vikariat er når man reelt sett utfører et arbeide i stedet for en annen eller andre. Det er ikke nok å kalle et arbeidsforhold «vikariat».

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår har den som er innleid fra bemanningsforetak rett på?

Den innleide har rett på minst tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som en fast ansatt hos innleier ville fått. Dette kalles likebehandling og er bemanningsforetakets ansvar.

Likebehandlingen gjelder både for arbeidstid- og sted, overtid, pauser, nattarbeid, ferie og lønn. Utgangspunktet er at den innleide også skal ha tilgang til andre felles goder hos innleier som de faste ansatte har.

Hvordan sikres likebehandling?

Innleier skal gi bemanningsforetaket informasjon om lønns- og arbeidsvilkår i egen virksomhet. Når tillitsvalgte hos innleier ber om det, skal innleier gi innsyn i de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom arbeidstakeren og bemanningsforetaket.

I tillegg kan innleier bli ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring dersom likebehandling ikke sikres av bemanningsforetaket.

Når er innleie lovlig fra en “produksjonsbedrift”?

Den som leies ut må være fast ansatt hos utleier og utleien må skje innenfor det samme fagområdet som virksomheten ellers driver med. I tillegg må utleien ikke overstige mer enn halvparten av de fast ansatte hos utleier.

Hvordan skal tillitsvalgte involveres ved innleie?

For innleie fra bemanningsforetak skal arbeidsgiver (innleier) drøfte bruken av innleie og praktisering av kravet om likebehandling med de tillitsvalgte en gang i året.

For innleie fra produksjonsbedrift skal arbeidsgiver (innleier) drøfte innleien med tillitsvalgte før den iverksettes, og tillitsvalgte kan be innleier godtgjøre at innleien er lovlig. Innleie av et visst omfang og varighet krever avtale med tillitsvalgte, jf. aml § 14-13

Hvilke plikter har en virksomhet som leier inn arbeidstakere?  

Virksomheten plikter å ha et system som sikrer at de ikke har ulovlig innleie. I dette ligger at virksomheten må ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp eventuelle brudd på regelverket.

Hvilke rettigheter har arbeidstakeren dersom innleien er ulovlig?

Petroleumstilsynet har myndighet til å gi pålegg om at innleien er ulovlig og må opphøre, men kan ikke gi pålegg om fast ansettelse.

Arbeidstakeren kan gå til sak og få vurdert retten til ansettelse av en domstol.

Hva om arbeidstakeren har vært lovlig innleid i lang tid?

Arbeidstaker som har vært leid inn over en lengre periode har rett til fast ansettelse (tre år i vikariat eller fire år midlertidig), jf. aml § 14-9 (7)