- Sikkerhet og sikring er alltid viktig, men med dagens trusselbilde er det viktigere enn noen gang. Derfor er det å møtes og utveksle erfaringer på en slik dag verdifullt. Ikke minst er det viktig å bruke nettverkene, og å være i dialog med hverandre for å lære av hendelser som man kanskje ikke kan dele like åpent ellers, sa Myhrvold.

Tillit som forsvar

Russlands invasjon av Ukraina har medført økt oppmerksomhet om trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa, stabil leveranse og betydningen av sikker drift på norsk sokkel.

Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høyskole, la i sitt innlegg vekt på Norges plassering i spenningsfeltet mellom USA og Russland, og hva som er de største truslene mot Norge nå.

- Russland er militært svake, hvis vi ser bort fra de kjernefysiske våpnene. Det betyr at Russland mest sannsynlig vil forsøke å øve press mot Norge med ikke-militære virkemidler. Da blir det norske sivilsamfunnet førstelinjeforsvaret vårt.

Ifølge Heier kan såkalt hybrid krigføring, hvor man øver politisk press på myndighetene ved å skape engstelse og uro i befolkningen, skape et politisk press som framtvinger handling fra norsk side.

I en slik situasjon blir den tillitsbaserte, norske modellen vårt viktigste forsvar.

- Det som kjennetegner Norge, er en sterk tillit mellom borger og stat. Denne tillitsbaserte styringsmodellen er kanskje det viktigste motmiddelet vi har mot denne formen for krigføring.

Se videointervju av Tormod Heier og Anne Myhrvold

Ledelsens ansvar

Tema for fagdagen var sikringskultur og ledelsesforankring. Myhrvold understreket at sikringsarbeidet i selskapene er et lederansvar og at Ptil opplever at sikring står høyt på toppledernes agenda. Samtidig er det flere som anerkjenner at det tar tid å bygge en god sikringskultur.

- Selskapene har fremdeles en vei å gå for å få sikring inn som en integrert del av virksomheten. Sikring skal ikke være en sideaktivitet.

- I tilsynene våre finner ofte vi avvik knyttet til kapasitet og kompetanse. Dette ser vi særlig når det kommer til øvelser. Ofte ser vi at planverket er på plass, mens det å omsette planene i praksis ikke alltid er like tydelig å se.

- Det er derfor helt nødvendig at selskapene går gjennom planene sine og verifiserer at tiltakene fungerer.

Beredskap mot bevisste anslag
Ptil har siden 2013 ført tilsyn med Petroleumslovens § 9-3, som pålegger rettighetshavere å iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag.

Les også: Håndtering av sikring og beredskap mot bevisste anslag i petroleumsvirksomheten