Kjemikalier som er er klassifisert som kreftfremkallende, brukes i petroleumsvirkomheten i forbindelse med oppgaver innen blant annet boring og brønn, vedlikehold, prosess og produksjon.

Kreftfremkallende forbindelser kan også frigjøres gjennom arbeidsoperasjoner og prosesser både på innretninger til havs og på landanlegg.

Eksempler på slike kreftfremkallende forbindelser er asbest, benzen, dieseleksos, stekeos, formaldehyd, alfa-kvarts og sveiserøyk.

Krav om risikostyring

Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere risiko både knyttet til bruk av kreftfremkallende kjemikalier og i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver som kan medføre at kreftfremkallende kjemiske forbindelser avgis.

På grunnlag av risikovurderingen skal det iverksettes hensiktsmessige tiltak for å fjerne eller redusere eksponeringen.

Erfaringer fra tilsyn tilsier at risiko knyttet til kreftfremkallende kjemiske faktorer håndteres forskjellig i de ulike selskapene.

Endring av grenseverdier

I Norge er det etablert nasjonale grenseverdier for de fleste kjemiske stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende. Grenseverdier er lovfestede maksimumsverdier for gjennomsnittskonsentrasjoner av kjemiske stoffer i pustesonen til en arbeidstaker, i en fastsatt referanseperiode. Grenseverdiene benyttes som grunnlag for risikovurdering av eksponering for kjemiske stoffer.

Grenseverdiene endres blant annet på grunnlag av ny kunnskap omkring helserisiko ved eksponering for ulike kjemiske stoffer. I 2021 ble nasjonal grenseverdi for benzen redusert med 80 prosent, og en ytterligere reduksjon på 50 prosent er forventet i løpet av de neste årene. 

Ny grenseverdi for dieseleksos, målt som elementært karbon, vil tre i kraft for petroleumsvirksomhet fra 21.2.2023.

Tilsyn

Som en del av våre tilsynsaktiviteter har vi nylig sendt ut et brev til hele næringen, hvor vi har bedt selskapene om å svare på en rekke spørsmål knyttet til deres systemer for styring av eksponeringsrisiko innen dette området.

Hensikten er å få oversikt over hvordan risiko knyttet til kreftfremkallende kjemikalier og kjemiske forbindelser er fordelt og håndtert i bransjen. Vi ønsker blant annet å få informasjon om hvordan de ulike selskapene har håndtert reduksjon av grenseverdi for benzen, samt i hvilken grad næringen er forberedt på og i stand til å håndtere ny grenseverdi for dieseleksos.

Vårt overordnede mål er å bidra til at bransjen opprettholder et høyt kunnskapsnivå og fokus på risikoreduksjon innen dette området.

Yrkesrelatert kreft

Ifølge WHO utgjør yrkesrelatert kreft 4-20 prosent av alle krefttilfeller i verden, samtidig som over halvparten av yrkesrelaterte dødsfall i vestlige land er knyttet til kreft.

I Norge kan rundt tre prosent av kreft blant menn og 0,1 prosent blant kvinner relateres til kreftfremkallende stoffer på arbeidsplasser (Stami, 2021).