- Vi er glade for å ha fått denne tilliten fra regjeringen og ser fram til å jobbe med både regelverksutvikling og til å ha et godt samarbeid med industriaktørene, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil.

Kartleggingen av hvor mye og hva slags havbunnsmineraler som finnes skjer i regi av Oljedirektoratet. Området som undersøkes ligger mellom Jan Mayen og Svalbard.  Selve utvinningen av havbunnsmineralene ligger derfor noe fram i tid.

- Det er likevel viktig å starte tidlig med utvikling av nytt regelverk for at industrien skal ha forutsigbarhet. Regelverket må bygge på god forståelse for risikobildet knyttet til hvordan man utvinner mineralene.

Kompetanse om nordområdene

Leteboring i Barentshavet er ikke nytt. Området ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1980, og både næringen og myndighetene har de siste 15 årene gjennomført store prosjekter for å få fram ny kunnskap om de spesielle forholdene som kjennetegner industriaktivitet i kaldt klima.

Det er også utviklet mange standarder som trolig er relevante for å utvikle denne nye industrien på norsk sokkel.

Utvidet ansvar

Ptil har allerede myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap, inkludert sikring, innenfor petroleumsvirksomhet, CO2-lagring og vindkraft til havs.

- Vi ser det som en anerkjennelse at regjeringen mener at vår kompetanse og erfaring med tilsynsvirksomhet fra annen sokkelbasert virksomhet, gjør oss egnet til å være sikkerhetsmyndighet også for havbunnsmineralvirksomhet, sier Carlsen.