I perioden 2018-2021 har Ptil gjennomført to brukerundersøkelser årlig: én etter hver revisjon og en overordnet mot alle selskapene.

Undersøkelsen som gjennomføres etter hver gjennomført revisjon har som mål å gi innsikt i hvordan våre revisjoner oppfattes og hvilken effekt de har, og avdekke forbedringspunkter. Den overordnete undersøkelsen adresserte i 2021 spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten. Vi stilte også spørsmål knyttet til covid-19 og effekten av at flere av våre revisjoner ble gjennomført digitalt.

Den overordnete undersøkelsen ble sendt til myndighetskontakter og hovedverneombud hos alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Undersøkelsen ble også sendt til selskap som vi ikke har ført tilsyn med i 2021.

Til sammen dekker disse to undersøkelsene et bredt spekter av spørsmål, blant annet knyttet til selskapenes eget sikkerhetsarbeid, vurderinger av gjeldende regelverk for sektoren, og hvordan man oppfatter Ptil og arbeidet tilsynet gjør, i enkeltrevisjoner og generelt.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører brukerundersøkelsene for Ptil. Vi får kun tilgang til anonymisert informasjon. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde.

Les mer: Petroleumstilsynets brukerundersøkelse - Hovedrapport 2021

Svarene i disse to brukerundersøkelsene er i hovedsak positive, og viser at Ptil har et godt omdømme i sektoren. Vi ser at Ptils arbeid i hovedsak svarer til bransjens forventninger, og at Ptil kommer godt ut av en sammenligning med tilsvarende myndighetsaktører.

Hele 95 prosent av myndighetskontaktene og 76 prosent av hovedverneombudene oppgir at de i stor eller svært stor grad har tillit til Ptil. Det er likevel noen områder der resultatene er noe dårligere enn i 2020, og som vi vil se nærmere på.

Vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på våre brukerundersøkelser da dette bidrar positivt til Ptils forbedringsarbeid.