Temaet for Ptils stand på ONS 2022 er Elements of energy. Temaet gjenspeiler at vi de siste årene har fått flere nye ansvarsområder – og nå er mer enn bare et petroleumstilsyn.

Du finner oss på stand 7220 i hall 7. Vi gleder oss til å se deg!

Les mer om våre ansvarsområder her:

Fornybar energiproduksjon

Kunnskap og kompetanse fra petroleumsnæringen er viktig i arbeidet med energiomstillingen og for å bygge opp fornybar energiproduksjon - som havvind.  

Petroleumstilsynet har siden 2020 hatt myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs. Havvind har mange likheter med petroleumsvirksomheten, og vi skal sørge for at sikkerheten i havvindsektoren blir godt ivaretatt gjennom effektiv regulering og tilsyn. 

Olje og gass

Det har vært drevet olje- og gassutvinning på norsk sokkel i over femti år. Per i dag er det 94 felt i produksjon, og bransjen har fremdeles mange år foran seg.  

Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten. Ansvaret omfatter å lage regelverk og føre tilsyn med at selskapene driver virksomheten på en forsvarlig måte. 

Havbunnsmineraler

Petroleumstilsynet fikk i 2022 myndighetsansvar for sikkerhet og beredskap for utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel, som kan bli en stor næring i framtiden. Teknologi og kompetanse fra petroleumsvirksomheten brukes i dag i arbeidet med å kartlegge mineralforekomster på havbunnen. 

Karbonfangst- og lagring

Fangst og lagring av CO₂ er et viktig tiltak for å redusere globale utslipp av klimagasser. Norge har i flere år arbeidet for å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering. Lagring av CO₂ under havbunnen i Nordsjøen kan bli avgjørende for å nå klimamålene. 

Petroleumstilsynet har siden 2018 hatt myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO₂.