Krav om vaksine eller koronasertifikat for å reise offshore er en ny problemstilling på norsk sokkel.

Kontrolltiltak

Vaksinekrav er et kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljøloven (aml). Ptil har tilsynsmyndighet etter arbeidsmiljøloven og kan føre tilsyn med at kontrolltiltak gjennomføres i henhold til regelverket.

Ved innføring eller endring av kontrolltiltak må disse følge vilkårene i aml § 9-1 samt kravene som gjelder for prosess og medvirkning etter aml § 9-2. Det innebærer, kort fortalt, at det skal være saklig grunn til kontrolltiltaket og at det må drøftes med de tillitsvalgte.

Ptil har samme ansvar som Arbeidstilsynet i disse sakene, og vi har lagt oss på samme linje som de når det gjelder hvordan kravene til kontrolltiltak under pandemien skal forstås.

Se også Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet for svar på vanlige spørsmål om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

Medisinsk grunnlag

Statsforvalteren i Rogaland har tilsynsansvar for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Ptil har derfor bedt dem vurdere innholdet i kontrolltiltaket, altså det medisinske grunnlaget for krav til vaksine eller koronasertifikat.

Statsforvalteren i Rogaland konkluderer med at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å på generelt grunnlag nekte uvaksinerte å reise offshore.

Les Statsforvalteren i Rogalands vurdering av krav til koronasertifikat offshore: Bruk av koronasertifikat og krav om vaksinasjon offshore