Regulering

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven kan ses på som et rammeverk og en oppslagsbok med mål, krav og spilleregler for hvordan man skal sikre et godt arbeidsmiljø for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet.

Arbeidsmiljøloven er utarbeidet for å få trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet - og skal gi vern mot fysiske og psykiske skadevirk-ninger.

Formålet er også å sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidshverdag og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Risikofaktorer

Arbeidstakere kan utsettes for en rekke farer i arbeidsmiljøet. Vi kaller dette risikofaktorer. Gjennom god styring kan disse faktorene identifiseres og håndteres, slik at de utgjør en så lav risiko som mulig for arbeidstakernes helse.

Et godt arbeidsmiljø er viktig i seg selv, men er også en forutsetning for å opprettholde lav storulykkesrisiko. For å forstå årsaker til storulykker, og dermed kunne iverksette effektive tiltak, må faktorene som er gjensidig avhengig av hverandre, det vil si teknologi, styringssystemer, organisering, mennesker og kultur, ses i sammenheng.

Menneskelige faktorer er en viktig fagdisiplin som utgjør et bindeledd mellom arbeidsmiljø-forhold og storulykkesrisiko.

Risiko kan styres

For å lykkes med å redusere risiko og skape et godt arbeidsmiljø er det viktig å jobbe systematisk og forebyggende. Kravene i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten reflekteres i stegene som vises i en modell for styring av arbeidsmiljørisiko.

Les mer om modellen i Arbeidsmiljøportalen.

Fakta om arbeidsmiljø