Arbeidsmiljø er et begrep som handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alt som virker inn på dette, kan deles inn i ulike arbeidsmiljøforhold.

Arbeidsmiljøforhold, sikkerhetsrisiko og helserisiko må vurderes - både enkeltvis og samlet.

God kunnskap om arbeidsmiljøet er avgjørende i arbeidet med å forebygge sykefravær og frafall i arbeidslivet – og gir godt grunnlag for prioritering av tiltak. 

Arbeidsmiljøforhold av betydning for helse og sikkerhet: 

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Eksempler på hva som påvirker negativt:

 • Uforutsigbar eller lang arbeidstid
 • høye jobbkrav kombinert med lav grad av kontroll
 • manglende informasjon
 • konflikter som ikke håndteres
 • få eller lite konstruktive tilbakemeldinger fra leder
 • motstridende og uklare forventninger
 • rollekonflikter
 • jobbusikkerhet
 • dårlig gjennomførte omorganiseringer 


Eksempler på hva som påvirker positivt:

 • Lederstøtte
 • autonomi
 • balanse mellom krav og kontroll over eget arbeid
 • tilstrekkelig opplæring
 • medvirkning
 • positive utfordringer
 • opplevd rettferdighet
 • støttende kolleger

Mekaniske faktorer/ergonomisk arbeidsmiljø

 • Arbeid med hender i eller over skulderhøyde  
 • Statisk arbeid og ensformig gjentakelsesarbeid  
 • Arbeid med overkroppen vridd eller bøyd 
 • Sittende på huk, stående på knær eller liggende
 • Stillesittende arbeid 
 • Tungt fysisk arbeid


Eksempler på hva som påvirker risiko:

 • Varighet, hyppighet
 • organisering av arbeid
 • tilrettelegging
 • variasjon
 • tidspress
 • hjelpemidler
 • opplæring
 • temperatur 

Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø

 • Støy 
 • Vibrasjoner  
 • Kjemikalier (gass, støv/fiber) – hudkontakt og innånding
 • Inneklima
 • Klimatiske faktorer; arbeid i kalde eller varme omgivelser
 • Belysning
 • Stråling 


Eksempler på hva som påvirker risiko:

 • Eksponeringsnivå
 • hyppighet og varighet av eksponering
 • opplæring
 • organisering av arbeid
 • kjemikaliesubstitusjon
 • gjennomførte tekniske tiltak
 • bruk av personlig verneutstyr