Viktige virkemidler for å oppnå dette er arbeidsmiljøsatsingen, bransjeprogram og arbeidsmiljøportalen.

IA-avtalen ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. I november 2022 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år, til ut 2024.

Arbeidsmiljøsatsingen   

Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidet skal styrke og motivere til felles innsats for forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.

Satsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøportalen  

Arbeidsmiljøportalen er et nettsted som formidler informasjon om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Her tilbys nøkkeltall og fakta om arbeidsmiljø, samt kunnskapsbaserte verktøy tilpasset utfordringene i ulike bransjer:

  • Arbeidsmiljøhjelpen er et bransjetilpasset og nettbasert verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøhjelpen inneholder diskusjons- og refleksjonsoppgaver som bidrar til å identifisere hva som er bra i arbeidsmiljøet, og hva som bør forbedres. Ved hjelp av verktøyet lages en handlingsplan for utvikling av eget arbeidsmiljø. 
  • En bra dag på jobb er et verktøy skreddersydd for hver bransje. En bra dag på jobb gir et innblikk i hva arbeidsmiljø handler om og tar for seg de fem største arbeidsmiljøutfordringene i hver enkelt bransje.

Bransjeprogram  

I petroleumsvirksomheten er det for tiden to bransjeprogram under IA-avtalen. Ett ledes av Norsk Industri og omfatter leverandørindustrien, og ett ledes av Offshore Norge og omfatter selskaper innen forpleining.  
 
Hovedmålet med bransjeprogrammene er å bidra til at bedriftene etablerer tiltak som medfører at færre blir syke og at flere blir værende i jobb. Programmene skal i størst mulig grad omfatte tiltak bedriftene allerede har identifisert eller er i ferd med å iverksette. 
 
Leverandørindustri og forpleining ble valgt ut fordi disse bransjene er preget av stor grad av omstilling. Forpleiningsbedriftene vil ha størst fokus på sykefravær, mens leverandørindustrien skal søke tiltak som reduserer frafall.