Petroleumstilsynet (Ptil) har styrket innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivs­kriminalitet, og fører nå tilsyn med bruk av innleid arbeidskraft i petroleumsvirksomheten.

I 2021 gjennomførte Ptil fire tilsyn med innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Tilsynene var rettet mot to store entreprenørselskaper/leverandører i ISO-bransjen (isolasjon, stillas og overflatebehandling), en boreentreprenør og et operatørselskap.

Vi fant avvik fra regelverket i alle tilsyn, både tilfeller av ulovlig innleie og manglende system/styring.

Ingen av de fire selskapene vi førte tilsyn med hadde rutiner eller systemer som gjorde det enkelt å sikre, eller for myndighetene å etterse, om innleien var lovlig og ellers i overenstemmelse med arbeidsmiljølovens krav.

I to av tilsynene ble det gitt pålegg.

Ulovlig innleie

Kaefer: Tilsynet med ISO-selskapet Kaefer identifiserte alvorlige brudd på regelverket knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Les mer: Pålegg til Kaefer – bruk av innleid arbeidskraft (20. august 2021)

Tilsynet mot Kaefer var under oppfølging over flere måneder.

Beerenberg: Også tilsynet vårt med leverandørselskapet Beerenberg resulterte i pålegg. Her fant vi brudd på regelverket knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og drøftingsplikt.

Les mer: Pålegg til Beerenberg – tilsyn med innleie (14. februar 2022)

Transocean: Boreentreprenøren Transocean fikk varsel om pålegg etter et tilsyn hvor vi identifiserte avvik knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Les mer: Tilsyn med Transocean – bruk av innleid arbeidskraft (1. juli 2021)

Pålegget til Transocean ble likevel ikke gitt, som følge av nedgang i innleie gjennom tilsynsperioden og at selskapet valgte å ansette rundt 130 personer i selskapets «ressurspool», personell som ellers var planlagt oppsagt etter endt boreoppdrag.

Aker BP: Tilsynet med operatørselskapet Aker BP identifiserte avvik knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og korrekt registrering av foretak.

Les mer: Aker BP – tilsyn med innleie (13. april 2021)

Tilsyn i 2022

Vår oppfølging av bruk av innleid arbeidskraft fortsetter i 2022.

Resultatene så langt viser at selskapene trenger mer kunnskap og oppmerksomhet om innleieproblematikk.

I år er det planlagt fire tilsyn med innleie fra bemanningsforetak tilsvarende som i 2021. I tillegg er det planlagt to tilsyn som utelukkende tar for seg selskapenes rutiner eller systemer på området.

Tilsynene omfatter en boreentreprenør, en ISO-leverandør, to V&M-leverandører, en øvrig leverandør og et operatørselskap.

Vi vil også fortsette vårt gode samarbeid med Arbeidstilsynet på området.

Hva er innleie?

Innleie er at en arbeidstaker er ansatt i én virksomhet, men utfører arbeid for en annen virksomhet under den annens instruksjon og kontroll. Dette er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Hvilke regler gjelder? Her finner du svar på spørsmål om innleie.

Omfanget av innleie, og særlig ulovlig innleie, kan ha konsekvenser ikke bare for den enkelte innleide, men også påvirke generelle lønns- og arbeidsvilkår.

Seriøst og sikkert arbeidsliv

Tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven er en del av regjeringens arbeid for et seriøst og sikkert arbeidsliv.

Ptil fikk i 2020 utvidet myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt.

Omfang av innleie i bransjen

I 2021 kartla vi bruken av innleie blant operatører og entreprenører/leverandører i petroleumsvirksomheten.

Kartleggingen viste at omfanget av innleie var betydelig:

  • For 2020 oppga hele 77 prosent av selskapene som svarte (ti operatørselskap og 53 entreprenører) at de hadde leid inn arbeidstakere.
  • Omtrent halvparten av virksomhetene hadde en gjennomsnittlig innleieandel høyere enn fem prosent.
  • Nesten tre av ti selskaper hadde en innleieandel høyere enn ti prosent.
  • En av ti virksomheter hadde en innleieandel høyere enn 20 prosent.

Det var ingen markante forskjeller i bruken av innleie mellom operatør- og entreprenørvirksomhetene.

Kartleggingen viste at omfanget av innleie var relativt stabilt i perioden i 2018-2020, men at det var variasjoner innenfor ulike deler av bransjen:

  • Innenfor operatørsegmentet var det en liten økning i innleieandelen i perioden 2018-2020, mens innenfor entreprenørsegmentet gikk innleieandelen noe ned fra 2019 til 2020.
  • Utviklingen innenfor ISO-bransjen (isolasjon, stillas og overflatebehandling) viste at innleieandelen ble vesentlig redusert i 2020 sammenlignet med årene 2018 og 2019. Reduksjonen antas å ha en sammenheng med at aktivitetsnivået innenfor denne sektoren ble redusert som følge av koronapandemien. I tillegg til redusert aktivitetsnivå, har tilgangen til innleid utenlandsk arbeidskraft også vært redusert på grunn av karanteneregler.

Mange aktører

Utleiemarkedet består av et betydelig antall aktører. I kartleggingen vår oppga de 69 selskapene som svarte at de hadde leid inn personell fra til sammen 260 ulike selskaper.

Omkring 60 prosent av selskapene ble oppgitt å være bemanningsforetak. En utsjekk viste at 40 prosent av bemanningsforetakene ikke var registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

I hvilken grad dette skyldes manglende registrering eller at innleier har manglende bevissthet rundt skillet mellom bemanningsforetak og produksjonsbedrift er usikkert.