Utsiving av gass fra havbunnen kan oppstå naturlig eller ved menneskelig aktivitet. Det kan være metan – som er en kraftig klimagass – eller andre naturgasser og olje som lekker fra bunnen av de store norske havområdene.

Den siste tiden har det vært økt oppmerksomhet om utsiving fra havbunnen, og spesielt har utsiving av metangass fra eller omkring brønner boret i petroleumssammenheng blitt omtalt og diskutert.

Ulike problemstillinger

Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er alle involvert i ulike problemstillinger knyttet til utsivinger fra havbunnen.

  • For Miljødirektoratet er viktige tema betydningen for økosystemer, klimaeffekter og det nasjonale regnskapet for utslipp av klimagasser.
  • For Oljedirektoratet gir utsivinger økt forståelse for undergrunnen og bidrar til bedre forvaltning av olje, gass og havbunnsmineraler.
  • For Petroleumstilsynet er problemstillingene blant annet sikkerhet og brønnintegritet.

Fikk nyttige kunnskapsinnspill

Årsaker, risiko og effekter knyttet til slike utsivinger var noen av temaene som ble belyst på en faglig samling i februar. De tre fagetatene fikk nyttige kunnskapsinnspill fra forsknings- og fagmiljøer, og oversikt på hva som er gjort på området.

Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet vil sammen følge opp de ulike og sammensatte problemstillingene som ble belyst. Dette vil bli gjort blant annet i dialog med petroleumsindustrien, og ved ytterligere kunnskapsinnhenting fra ulike forsknings- og fagmiljøer.

Det er behov for mer kunnskap, spesielt omfanget av menneskeskapte lekkasjer, for å vurdere behov for tiltak.

Presentasjoner fra fagsamlingen om utsiving av gass fra havbunnen i februar 2021 kan lastes ned under.