Tirsdag 12. januar presenterte Petroleumstilsynet (Ptil) sin sikkerhetsmessige status for 2020, i tillegg til forventninger og signaler til næringen for 2021. 

Økning i alvorlige hendelser bekymrer

Ptil-direktør Anne Myhrvold oppsummerte et år som ble svært annerledes for hele bransjen. I oktober 2020 slo Ptil alarm om en dobling i antall alvorlige hendelser i løpet av året. I 2020 ble det iverksatt hele 13 granskinger.  

- Selv om det er usikkerhet om hva økningen i antall hendelser skyldes, måtte vi si ifra til selskapene. Det er deres oppgave å forstå endringene som er gjennomført, forstå risiko og, ikke minst, iverksette tiltak for å snu denne utviklingen, sa Myhrvold. 

Vedlikeholdsetterslep

Myhrvold pekte også på utsatt vedlikehold som et resultat av koronapandemien og uttrykte bekymring for at etterslepet bygger seg opp. 

- Pandemien har vart en stund og den fortsetter. Selskapene må unngå at manglende vedlikehold over tid utvikler seg til å bli en sikkerhetsrisiko. 

Selskapene har ansvaret 

Myhrvold la vekt på at selskapene må håndtere både pandemien og samtidig jobbe med å forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø. Hun understreket også at det er selskapene selv som har det fulle og hele ansvaret for at sikkerhet og arbeidsmiljø blir ivaretatt – og at dette ansvaret krever innsats: 

- Det er selskapene som eier operasjonene, som eier risikoen og som er ansvarlige for å forbedre sikkerheten. Det gjelder hver eneste dag - også under en pandemi. 

- Dere må først og fremst vite hvor skoen trykker hos dere selv, sørge for at dere har et godt arbeid internt, sørge for gode interne revisjoner og ikke minst lukke avvik som dere avdekker selv og som myndighetene avdekker.  

Møter med topplederne

Gjennom høsten har Ptil hatt møter med ledelsen i flere av operatørselskapene for å høre direkte fra topplederne hvordan de håndterer situasjonen. 

- Jeg har inntrykk av at topplederne ser utfordringen og er opptatt av den, også i selskaper som ikke har den samme utviklingen i antall alvorlige hendelser. 

Enkelte selskaper forteller at håndteringen av pandemien har gitt økt oppmerksomhet på sikkerhet og arbeidsmiljø, fordi smittevern, som sikkerhetsarbeid, handler om å forebygge. Andre ledere ser den negative utviklingen og ser at sikkerhetsarbeidet må prioriteres tydeligere i deres selskap. 

- For oss har det vært viktig å understreke ansvaret lederne har, og vi vil videreføre en slik møteserie med topplederne i 2021. 

Hovedtema 2021: På lag med leverandørene

Myhrvold presenterte også årets Hovedtema, som i 2021 er På lag med leverandørene. 

- Det har vært store endringer i bransjen, det er kostnadspress, og ikke minst endringer i rammebetingelser. 

Myhrvold understreket at leverandørene har et eget ansvar for sikkerheten, men at det er operatørselskapene som setter rammene. Da må operatørselskapene sørge for at disse ivaretar gode sikkerhetsforhold. 

- Samarbeid er derfor helt sentralt, og det er i spenningsfeltet mellom operatører og leverandører at både utfordringer og mulighetene ligger. 

Se video av Anne Myhrvolds innlegg: 

Se video av alle innleggene i sendingen:

Hva utmerket seg i 2020 og hva er de prioriterte oppgavene i 2021?

Samtale med Ingvill Hagesæther, tilsynsdirektør i Ptil

Hva utmerket seg i 2020 og hva er de prioriterte oppgavene i 2021?

Samtale med Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil

Pågående regelverksarbeid og -endringer

Sigve Knudsen, direktør for juss og rammesetting i Ptil

Tilsynsplaner for 2021

Ingvill Hagesæther, tilsynsdirektør i Ptil

Spørsmål og svar

Vi fikk inn en rekke spørsmål fra publikum underveis. Disse ble besvart mot slutten av sendingen.