I 2020 gjennomførte konsulentselskapet Safetec og Oslo Economics på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil) en undersøkelse om hvilken effekt Ptils aktiviteter har hatt på selskapenes og bransjens eget forbedringsarbeid for å hindre hydrokarbonlekkasjer og løftehendelser på norsk sokkel.

Les hele rapporten her: Evaluering av effekt av Ptils aktiviteter innenfor hydrokarbonlekkasjer og løftehendelser

Ifølge undersøkelsen mener de som ble spurt at Ptil er en viktig bidragsyter til sikkerheten på norsk sokkel.  Vissheten om at Ptil kan gripe inn, utgjør en viktig faktor for å opprettholde selskapenes sikkerhetsfokus og bransjens sikkerhetsnivå.

Ptil oppleves å ha hatt en effekt på selskapenes arbeid både når det gjelder hydrokarbonlekkasjer og løftehendelser. Effekten oppleves å være størst for Ptil-aktiviteter som regelverksutvikling, tilsyn og granskinger, og noe mindre for ulike veiledningsaktiviteter, seminarer og konferanser.

Undersøkelsen er gjennomført ved utsendelse av en elektronisk spørreundersøkelse som ble supplert med et antall dybdeintervjuer. Av praktiske grunner er evalueringen begrenset til operatørselskap med innretninger i drift. Ptil har kun fått tilgang til oppsummert informasjon om hva de enkelte selskapene har svart.

- Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan vårt arbeid bidrar til forbedring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther i Ptil.

- For Ptil er det viktig å sørge for at vår innsats har best mulig effekt. Resultatene i denne evalueringen viser at Ptils arbeid er et viktig bidrag til sikkerheten på norsk sokkel.